Respijtzorg

Door Martine Berends op 13 maart 2019

Inmiddels ben ik alweer bijna een jaar raadslid in onze mooie gemeente. Een van de onderwerpen die zeer regelmatig ter sprake komt is respijtzorg. Respijtzorg is zorg aan een hulpbehoevende, met als doel om diens mantelzorger(s) te ontlasten en vrijaf te geven. Het is een verzamelbegrip voor voorzieningen, die tijdelijk, beroepsmatig of vrijwillig de mantelzorg overnemen en dus respijt verlenen.

De essentie is dat de gezondheidszorg als geheel, niet (meer) kan functioneren zonder mantelzorg. Mantelzorg voorkomt dat meer formele professionele zorg moet worden ingezet. Professionele zorg die overigens niet altijd voor handen is vanwege een tekort aan zorgprofessionals.

Met de introductie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Langdurige Zorg en het daarmee gepaard gaande afschaffen van de AWBZ en het opheffen van verzorgingshuizen etc. is de druk op de mantelzorg vergroot. Die druk wordt alleen maar groter omdat de kosten van de formele zorg nog steeds stijgen vanwege allerlei oorzaken als vergrijzing, toename van soorten medicijnen, technologische ontwikkelingen etc.

Hoe groter de druk op de mantelzorgers, hoe belangrijker de aanwezigheid van goede respijtzorg. De mogelijkheid voor een mantelzorger om even op adem te komen. Helaas bereiken ons regelmatig berichten dat er niet voldoende respijtzorg beschikbaar is.  Omdat wij ons hier ernstig zorgen over maken hebben wij, samen met onze collega’s van de ChristenUnie en de SGP, een gesprek aangevraagd met de portefeuillehouder, Nathan Stukker.

Het was een zeer informatief en constructief gesprek. Vanuit de ambtelijke dienst hebben we mogen vernemen dat er veel aandacht is voor dit onderwerp en dat onze zorg wordt gedeeld. Sinds januari is men begonnen met een nieuwe opzet waarbinnen nieuwe vormen van respijtzorg worden aangeboden, waaronder respijtzorg thuis. Ook is er nadrukkelijk aandacht voor de planbare respijtzorg. Alles wordt opgezet en uitgevoerd in nauwe samenwerking met zorgaanbieders, verzekeraars en mantelzorgers.

Het is nog niet duidelijk hoe deze nieuwe opzet zal uitpakken, daarvoor is het nog te vroeg. Vanuit de fractie zijn we al wel blij dat het probleem wordt onderkend en dat er actie wordt ondernomen. Na de zomer zal een Politieke Markt plaats vinden waarin wij als gemeenteraad zullen worden bijgepraat over de stand van zaken en wij tevens de gelegenheid hebben om kritische vragen te stellen.

Vanuit de PvdA Apeldoorn organiseren wij in mei een Tafel van 10 over mantelzorg en respijtzorg. Wij kijken uit naar een levendige bijeenkomst en wij hopen tijdens deze avond meer input op te kunnen halen voor onze bespreking in de gemeenteraad.

Martine Berends
Raadslid PvdA Apeldoorn

Martine Berends

Martine Berends

Mijn naam is Martine Berends en ik ben geboren op 12 maart 1978 en opgegroeid in Eerbeek. In 1994 ben ik naar Apeldoorn verhuisd. Na verschillende jaren in Zevenhuizen en Orden te hebben gewoond, woon ik nu alweer bijna 12 jaar in het prachtige Apeldoorn Zuid. In het dagelijks leven hou ik mij bezig met

Meer over Martine Berends