Door Ties Stam op 15 september 2017

Meerderheid Raad wil alleen dure woningen Villahoeve Groot Zonnehoeve

Voor het gebied Groot Zonnehoeve zijn al meer dan 10 jaar geleden plannen gemaakt, die in de loop der tijd regelmatig zijn aangepast. Groot Zonnehoeve is opgedeeld in een aantal deelgebieden, waaronder Villahoeve. Dit deelgebied wordt vervolgens in een aantal fases tot ontwikkeling gebracht. Oorspronkelijk was het plan dat er kavels bestemd voor dure woningen verkocht zouden worden. Ondertussen is fase 1 en 2 vorig jaar in de verkoop gegaan en verkocht.

In 2016 heeft een stuurgroep het advies uitgebracht om fase 3 in zijn geheel om te zetten van duur naar het midden-segment rijtjeswoningen. Deze voorgenomen wijziging is in maart 2016 unaniem door de Raad aangenomen. Dit mede omdat een onderzoek aantoonde dat er op middellange en lange termijn een over programmering van dure woningen is en een groot tekort aan het midden-segment. In oktober 2016 liet het College weten deze voorgenomen kaderwijziging nog een jaar uit te stellen, omdat de vraag naar dure woningen (dus kavels) weer opleefde. Hiermee werd dus niet gekeken naar wat er voor de Apeldoorners op middellange en lange termijn nodig is, maar welk financieel voordeel er op korte termijn te halen is.

Er is nu een voorstel om de kaderwijziging door te voeren, echter niet voor geheel fase 3, maar voor een klein deel. Er zijn al kavels voor dure woningen verkocht en er wordt verwacht dat in de komende jaren er nog 26 kavels hiervoor verkocht kunnen worden. Het voorstel is nu dat er 39 kavels voor dure woningen worden geschrapt en er 61 rijtjeswoningen in het midden-segment (tot 260.000) worden gerealiseerd.

In het eerste kaartje hieronder zie je fase 3 geheel omcirkeld en de plannen van de oorspronkelijke voorgenomen kaderwijziging, zoals in maart 2016 aangenomen. Het kaartje daaronder geeft weer wat nu het voorstel is.

De PvdA fractie had het liefst gezien dat de oorspronkelijke voorgenomen kaderwijziging gelijk was uitgevoerd. Uit onderzoek is wel gebleken dat er een groot tekort is aan het midden-segment en dat hierdoor ook doorstroming vanuit de goedkopere segmenten nadelig wordt beïnvloed, terwijl er een overprogrammering van het dure segment is voor middellange en lange termijn. Door verkoop van kavels is dit nu niet meer mogelijk, maar wij kunnen wel instemmen met dit aangepaste voorstel.

De huidige bewoners van Groot Zonnehoeve (fase 1 en 2) zijn tegen dit voorstel, omdat zij bij aankoop er vanuit zijn gegaan dat er enkel vrijstaande en twee-onder-een-kap woningen in het dure segment zouden komen. Zij vrezen dat dit de waarde van hun kavels doet dalen en dat het minder groen zal worden. De kopers van kavels in deze fase (fase 3) zijn er al bij aankoop van op de hoogte gesteld dat er mogelijk wijzigingen komen en rijtjeshuizen een optie zijn. Tijdens de Politieke Markt van 7 september werd duidelijk dat een meerderheid van de Gemeenteraad tegen deze kaderwijziging is, met als argument dat er beloftes zijn gedaan aan de huidige bewoners.

Er werd zelfs gesproken over ‘onbetrouwbare overheid’, maar als dit zo zou zijn, is dit bijna wekelijks het geval. Er zijn continu herzieningen en wijzigingen van bestemmingsplannen, waarbij zienswijzen door omwonenden en andere belanghebbenden worden ingediend. Het is dan aan de Gemeenteraad de afwegingen te maken of er aan wettelijke voorschriften is voldaan en welke belangen er zwaarder wegen.

In dit geval vinden wij dat we niet alleen te maken hebben met de belangen van de huidige bewoners, maar ook met de belangen van de gehele gemeente Apeldoorn. Door alleen in het dure segment te bouwen, doen we de alle andere inwoners van Apeldoorn tekort. Er is immers een groot tekort aan betaalbare woningen en doorstroming. Naar onze mening blijft het groene karakter van Groot Zonnehoeve gehandhaafd en is het in de buurt hebben van rijtjeswoningen geen onoverkomelijk bezwaar, we zijn zelfs voorstander van ‘gemengde wijken’.

Wat de financiële kant betreft, is volgens de PvdA het financiële voordeel op korte termijn niet doorslaggevend. Wij zijn geen commercieel bedrijf dat voor aandeelhouders op korte termijn een dividend moeten realiseren, maar hebben de verantwoording voor een goede huisvesting van onze inwoners. Overigens is er al in maart 2016 een verliesvoorziening van 4,4 miljoen gereserveerd en nu de kaderwijzing kleiner uitvalt en de kosten zijn herberekend, blijken de kosten circa 3,1 miljoen te zijn, zodat er nog met deze kaderwijziging 1,3 miljoen vrijvalt en in de Algemene Reserve Grond kan worden gestort.

Op 14 september is in de raadsvergadering deze voorgestelde kaderwijziging door de meerderheid van de Raad afgewezen. Alleen PvdA, Groen Links, PSA en SGP waren voorstander van deze wijziging om minder dure woningen mogelijk te maken.

Er wordt wel regelmatig door andere partijen geroepen dat het hoognodig is om ook goedkope en midden-segment woningen te bouwen, maar als puntje bij paaltje komt, kiest men voor financieel voordeel en de ‘gemakkelijke weg’. Dit bleek ook al bij het plan “Vlijtsepark”, waar nu helemaal geen goedkope of midden-segment of sociale woningbouw meer plaats zal vinden, maar komen alle 92 woningen in het dure segment (zie deze blog). Dit zal nu in Groot Zonnehoeve weer gebeuren. De PvdA vindt dat, als je het meent met woningbouw in het goedkope en midden-segment en een ‘comfortabele gezinsstad’ wilt zijn, je ook het lef moet hebben er een begin mee te maken.

Of blijven we dit steeds maar voor ons uit duwen, tot er geen mogelijkheden meer zijn en er alleen maar dure woningen zijn toegevoegd?

Ties Stam,
Vice Fractievoorzitter PvdA Apeldoorn

Ties Stam

Ties Stam

Mijn naam is Ties Stam en ik was van 2006 tot 2010 raadslid voor de PvdA en tussen 2010 en 2014 vervanger en fractievertegenwoordiger. Sinds 2014 ben ik weer raadslid en sinds 2018 ook fractievoorzitter. De afgelopen jaren heb ik mij namens de PvdA Apeldoorn o.a. in mogen zetten voor een sociaal minimabeleid en voor

Meer over Ties Stam