Door Ties Stam op 3 oktober 2017

Windmolens in Beekbergsebroek?

Op donderdag 28 september is de eerste politieke bespreking geweest in een politieke markt over de energietransitie en dan specifiek de mogelijke plaatsing van 3 windmolens in Beekbergsebroek. Een week eerder is al een hoorzitting gehouden en omwonenden en inwoners van de Maten hebben ingesproken om zich hier tegen te verzetten. Windenergie en met name de windmolens in Beekbergsebroek is voor de PvdA-fractie ook een duivels dilemma.

De ambitie voor 2030 en de doelstelling op termijn hebben we als Raad zelf vastgesteld en hierin is opgenomen voor 2030 22 windturbines (4 hectare netto resp. 352 hectare bruto) en zonnevelden (250 hectare netto resp. 328 hectare bruto). Nu er plannen zijn voor de eerste 3 molens (in Beekbergsebroek) en er onderzoeken zijn gedaan en inwoners de mogelijkheid hebben gehad om in te spreken, blijken er flinke haken en ogen te zitten aan de juiste plaats voor deze molens, o.a. door Teuge etc.
Bij deze ambitie moeten we ons ook realiseren dat we nog meer ambities en doelstellingen hebben gedefinieerd, die kunnen botsen met deze ambitie, denk daarbij aan het Toeristisch Toplandschap, hoe dit te verenigen is met windmolens in bepaalde gebieden.

De PvdA ziet de noodzaak van de energietransitie ook in, maar wij hebben ook oog voor de volksgezondheid en welzijn van onze inwoners. Het is een lastig traject om aan beiden te voldoen, maar volgens ons wel noodzakelijk. In de beantwoording van de 5 vragen die voorliggen, zullen we onze visie daarop duidelijk maken, voornamelijk de milieu- en gezondheidsaspecten.
In onze optiek gaat het niet alleen om de 3 molens in Beekbergsebroek, maar over de gehele transitie. De 5 vragen die voor liggen, gaan dan ook uit van de gehele transitie en zoomt dan verder in op Beekbergsebroek.

Reactie op de 5 vragen:
1.      Staat de gemeenteraad (met de kennis van nu) nog volledig achter de ambitie van de energietransitie conform het Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2017-2020: Apeldoorn in 2030 voor 28% duurzame energieopwekking waarvan 4% door windenergie (432 Terajoule = circa 20 windmolens van 3 MW) en energieneutraal op langere termijn met een aandeel van 8% duurzame energie uit wind (648 Terajoule = circa 30 windmolens van 3 MW)?

“Ja, mits” en “Nee, tenzij”. Zie de opmerking over het reëel zijn om 22 of 33 molens te realiseren, maar vooral de voorwaarden die we bij vraag 4 stellen.

2.      Als energieopwekking door wind op eigen grondgebied niet of niet in die mate als duurzame energiebron aanvaardbaar of haalbaar is, wat is dan de inzet? (andere bronnen van duurzame energie op eigen grondgebied, duurzame energie importeren, minder energietransitie accepteren, etc.)?

Het intensiveren van zonenergie, inzetten op energiebesparing, eventueel importeren. NIET minder energietransitie accepteren)

3.      Wat duidt de raad op dit moment als meer en minder kansrijke gebieden voor toepassing van windenergie? Waar wil de raad ruimtelijk gezien bij voorkeur dat het college nader locatieonderzoek doet naar de mogelijkheden van windenergie?

Afhankelijk van de voorwaarden onder 4. Nagaan wat de impact is van de mogelijke beperking van de aanvliegmogelijkheden van Teuge voor extra mogelijkheden op het gebied van windenergie. Denk hierbij aan Ecofactory en Noord-Oost. De voorkeur van de PvdA gaat uit van industriegebieden en bijvoorbeeld de corridors (A50 naar het noorden), beter dan bewoonde gebieden.

4.     Welke randvoorwaarden moet het college in acht nemen bij nader onderzoek van locaties naar de toepassing van windenergie? Denk aan randvoorwaarden als (onderzoek naar) beperking van negatieve effecten voor omwonenden, natuur en milieu en de wijze waarop omwonenden bij een windproject worden betrokken (ook de gelegenheid tot directe participatie van omwonenden).

De volksgezondheid heeft voor de PvdA de hoogste prioriteit. Dit vinden wij belangrijker dan stedenbouwkundige inpassingen of technische voorwaarden. Wij vragen het College dan ook om instrumenten te ontwikkelen die onze bewoners specifieker beschermen dan de landelijke afstandsnormen. Wij denken hierbij aan onderzoek naar de effecten (i.h.k.v. vergunningverlening) op de volksgezondheid door GGD / RIVM voor locaties waar de aanvraag voor wordt gedaan. De landelijke normen zorgen nogal voor veel discussie en zijn mogelijk niet afdoende, zoals recent door het RIVM onderzoek naar is gedaan. Dit zodanig in te richten dat we niet door de provincie met een inpassingsbesluit worden geconfronteerd. Het proces transparant voor de bewoners uit te voeren en alle vragen van belanghebbenden zo goed mogelijk te onderzoeken en behandelen. Inwoners die er toch op een of andere manier nadeel van hebben, ook een bepaald voordeel te gunnen (bijvoorbeeld financieel).

5.      Wil de raad zich nu uitspreken over de verdere procedure van de concept gebiedsvisie Beekbergsebroek en de zoeklocaties voor windenergie die daarin zijn opgenomen?

Beekbergsebroek biedt wellicht mogelijkheden, als aan de voorwaarden onder 4 wordt voldaan, maar zoek zover mogelijk van dichte bebouwing (Maten) en bedenk oplossingen voor bewoners die dicht bij de molens wonen. De kans dat Beekbergsebroek dan afvalt als locatie is dan wel reëel, maar op deze wijze houden we als Apeldoorn zelf de regie over de locaties. De provincie heeft ook een opdracht met betrekking tot windenergie en als we zelf geen kaders stellen, kan de provincie een locatie binnen onze gemeentegrenzen toewijzen.

Regelmatig werd er gesproken over het ‘rendabel’ zijn en over investeringen en terugverdienen, maar wat ons betreft is er een noodzaak voor deze transitie en is het geen ‘verdienmodel’. Uiteraard moeten de lasten te dragen zijn, maar als gemeente hebben we de plicht om ook voor de lange termijn voor onze inwoners te zorgen voor een duurzame samenleving.
Uiteindelijk heeft een meerderheid van de Raad zich uitgesproken tegen plaatsing van windmolens op Beekbergsebroek. Over overige locaties zijn de meningen ook nog verdeeld, varierend van helemaal geen windmolens op Apeldoorns grondgebied tot mogelijke andere locaties.

Alle inbreng van de partijen zal moeten leiden tot een concept raadsopdracht die in november verder behandeld zal worden.

Ties Stam
Vice Fractievoorzitter PvdA Apeldoorn

 

Ties Stam

Ties Stam

Mijn naam is Ties Stam en ik was van 2006 tot 2010 raadslid voor de PvdA en tussen 2010 en 2014 vervanger en fractievertegenwoordiger. Sinds 2014 ben ik weer raadslid en sinds 2018 ook fractievoorzitter. De afgelopen jaren heb ik mij namens de PvdA Apeldoorn o.a. in mogen zetten voor een sociaal minimabeleid en voor

Meer over Ties Stam