Een vitale, toekomstbestendige en duurzame economie

Een toekomstbestendige en veelzijdige economie is van vitaal belang voor een stad.

Visie en samenwerking met het bedrijfsleven
Een meerjarige visie op de economische ontwikkeling van Apeldoorn de komende jaren is gewenst met daarbij een concrete uitvoeringsagenda. Hierbij is de samenwerking met het Apeldoornse bedrijfsleven evident. Aandacht voor innovatie, de aanwezige topsectoren en grote werkgevers is belangrijk. Maar de gemeentelijke portefeuille economie is veelomvattend. Het gaat om kernonderdelen zoals (beleid op) detailhandel, kantoren, bedrijventerreinen, horeca, toerisme en de arbeidsmarkt, maar ook veel randvoorwaarden die in ander sectoraal beleid worden geregeld zoals bijvoorbeeld bereikbaarheid over de weg en digitaal (glasvezel), lobby en natuurwetgeving. Belangrijk is dat dit integraal wordt opgesteld met aandacht voor de lokale economie. Economisch beleid dient regelmatig geactualiseerd te worden gezien de snel veranderende samenleving. We willen een flexibel en innoverend klimaat waarin gemeente en ondernemers, partners, snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Dat komt de arbeidsmarkt en het ondernemersklimaat ten goede.

Dienstverlening
De gemeente moet zich volop blijven inzetten om Apeldoornse ondernemers in de stad en de dorpen te bedienen en er naar blijven streven om ondernemers zoveel als mogelijk te ondersteunen. Het toevoegen van beperkende regelgeving is in de basis ongewenst. Ondernemers moeten zich kunnen focussen op dat waar ze goed in zijn: ondernemen. Het aanvragen van vergunningen moet voor hen zo toegankelijk en eenvoudig mogelijk zijn. Door relatiemanagers en Lucrato moeten ondernemers geholpen worden zo snel mogelijk antwoord te krijgen op hun vraag.

Acquisitie en vestigingsklimaat
Bedrijven die zich in Apeldoorn willen vestigen worden met open armen ontvangen. Het rode loper beleid wordt verder vorm gegeven. Apeldoorn heeft een prettig ondernemers- en vestigingsklimaat nodig en dus ook voldoende ruimte om bedrijven die voor Apeldoorn kiezen te kunnen faciliteren. Nieuwe bedrijven moeten zich zeer welkom voelen in Apeldoorn en dat warme welkom ook krijgen.

Arbeidsmarkt
Het gaat weer beter met de werkgelegenheid. Maar nog te veel mensen staan aan de kant, ook in Apeldoorn. De werkloosheid is nog altijd te hoog. We willen de komende raadsperiode verder met terugdringen van het aantal werklozen in Apeldoorn door ook lokaal afspraken te maken met werkgevers. Maar ook door hen ruimte te bieden voor innovatie en (duurzame) groei. We wille daarnaast de positie van Lucrato als het publieke re-integratiebedrijf ten volle blijven benutten.

De transitie naar een circulaire economie
Het is noodzakelijk om onze economie te transformeren naar een toekomstbestendige en duurzame economie. Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de verschillende schakels van de productieketen: van de winning van grondstoffen tot consumptie. Grondstoffen dreigen schaars te worden door een groeiende bevolking en toenemende welvaart in de wereld. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Dit geeft ook nieuwe kansen voor bedrijven: nieuwe markten, meer samenwerking en minder grondstoffenverbruik.

De Cleantech Regio
Apeldoorn is onderdeel van de Cleantech Regio en wil in 2030 energieneutraal zijn. Duurzaam en energieneutraal produceren met zo min mogelijk afval: dat levert betere prestaties en hogere productiviteit op. Dat is goed voor het milieu én voor onze economie. Economische en ecologische ambities gaan in onze regio hand in hand. Doelstellingen zijn 4.000 extra Cleantech banen in 2020, jaarlijks 33 procent minder afval en 10 procent minder CO2-uitstoot. Nieuwe toepassingen, producten en verdienmodellen in Cleantech versterken onze economie. De Gemeente Apeldoorn stimuleert innovatie en legt de rode loper uit voor huidige én nieuwe Cleantech ondernemers.

Fijnmazige winkelstructuur en voorzieningenniveau
Voor buurten en wijken is een fijnmazige winkelstructuur van groot belang. Je moet op loopafstand je dagelijkse boodschappen kunnen doen. Dat is zeker voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten belangrijk. We onderschrijven de uitgangspunten en kaders in de detailhandelsvisie, maar bepleiten daarbij wel ruimte voor vernieuwend en innovatief ondernemerschap. De PvdA zal de komende jaren nauwlettend toezien op het vasthouden aan de fijnmazige winkelstructuur met dagelijkse boodschappen op loopafstand bij de ontwikkeling van de stad. Wij hechten daarnaast grote waarde aan het voorzieningenniveau in de dorpen. Dit verdient blijvend aandacht en vraagt ook ondernemerschap.

Apeldoorn Airport
De PvdA wil dat er onderzoek wordt gedaan om de naam van vliegveld Teuge om te dopen tot Apeldoorn Airport. Daarnaast dient te worden verkend of alle gevestigde bedrijven op de luchthaven aansluiting kunnen vinden op de Cleantech Regio en of er meer mogelijkheden zijn voor toerisme. Er dient een zorgvuldige balans te zijn tussen de economische waarde van Vliegveld Teuge en de overlast die het vliegverkeer heeft voor omwonenden. Het vliegveld zal moeten zoeken naar nieuwe functies om vitaal en toekomstbestendig te blijven, waarbij de overlast voor de omgeving beperkt blijft.

Zie ook
De Veluwe op 1: Toerisme en recreatie
Werk en Inkomen
Een levendige binnenstad
Evenementen en citymarketing

 

Alle standpunten
Bekijk hier al onze standpunten per thema.

Redactie

Redactie

De redactie van de website van de PvdA Apeldoorn. Ik wil contact met de PvdA Apeldoorn Contactinformatie vindt u hier.

Meer over Redactie