Onderwijs met toekomst

Zeker zijn van goed onderwijs.

Onderwijs is een zaak van nationale zorg en nationaal belang. Toch kunnen we op gemeentelijk niveau een bijdrage leveren. De PvdA focust daarbij op een paar belangrijke punten.

Allereerst kijken we naar het middelbaar beroepsonderwijs. Dat vormt tenslotte mede de basis voor het Apeldoornse bedrijfsleven, speciaal in de technische beroepen. Het belang van VMBO en MBO onderwijs kan niet worden overschat. Versterking van dit onderwijs is nodig. Extra inzet op een perspectiefjaar voor jongeren in het MBO onderwijs en het versterken van diversiteit en een pluriform aanbod in het VMBO is nodig. Beroepsgericht onderwijs verdient het de hoogste waardering te krijgen! Daarnaast vinden we versterking en uitbreiding van Hoger Onderwijs van groot belang voor de ontwikkeling van de stad. Hoe meer hoger onderwijs, des te levendiger en leefbaarder de stad.

De PvdA zet in op behoud van onze goede onderwijsstructuur. We verwachten intensieve samenwerking tussen de verschillende schoolbesturen. Er komt krimp op ons af. Minder leerlingen voor het primaire en voortgezet onderwijs. Wellicht moeten er basisscholen sluiten. Vooral in de dorpen zal het er om spannen. De PvdA maakt zich sterk voor behoud van basisonderwijs in de dorpen.

Extra aandacht en inzet is nodig op het terrein van het Passend Onderwijs. Juist voor kwetsbare kinderen is extra zorg en begeleiding nodig. Ook voor hen dient het onderwijs volledig toegankelijk te zijn. Wat we nu merken is dat niet altijd de goede begeleiding wordt geboden. Dat heeft met gebrek aan middelen in het onderwijs te maken, soms ook met gebrek aan samenhang en samenwerking in de begeleiding, en tenslotte speelt soms ook een gebrek aan goede voorzieningen en de juiste expertise een rol. We willen als PvdA,. ook lokaal, middelen vrijmaken voor versterking van expertise, voorzieningen en begeleiding van kwetsbare kinderen in het onderwijs.

Tenslotte willen we extra inzetten op de verbinding tussen jeugdzorg en passend onderwijs (de gedeeltelijke afbouw van het speciaal onderwijs en het belang voor kinderen die extra aandacht nodig hebben). Passend onderwijs moet ook echt passend zijn voor iedereen. Dat blijkt nu niet voldoende het geval. De PvdA wil nagaan of er meer doorzettingsmacht kan worden belegd bij de leerplichtambtenaren.

Alle standpunten
Bekijk hier al onze standpunten per thema.

Redactie

Redactie

De redactie van de website van de PvdA Apeldoorn. Ik wil contact met de PvdA Apeldoorn Contactinformatie vindt u hier.

Meer over Redactie