Milieu, groen, water, natuur en dierenwelzijn

Het belang van een gezonde leefomgeving en robuuste natuur spreekt voor zich.

Natuur en groen
Natuur is belangrijk, dat staat buiten kijf. Natuur moet beschermd worden. Maar natuur moet ook beleefd kunnen worden. Hier moet een goede balans in gevonden worden. De mogelijkheid tot recreatie in de natuur is belangrijk. Daarom wil de PvdA voorkomen dat de natuurbeschermingsgebieden volledig op slot gaan. Door slim uitruilen van gebieden kan op de ene locatie de natuur robuuster gemaakt worden met rustgebieden voor het wild en op de andere locatie meer ruimte worden geboden voor de recreant. Het verbinden van natuurgebieden is ook een belangrijke pijler en wij zijn voorstander van ecoducten op slimme plaatsen, zodat wild ongestoord van het ene naar het andere gebied kan migreren en veilig de drukke wegen kan ‘oversteken’. Er mogen op de provinciale wegen flink meer ecoducten komen, zodat er minder kans is op aanrijdingen. Bovendien verminderen ecoducten de kans op inteelt doordat wildpopulaties zich met elkaar vermengen en het biedt soorten zoals de wolf de mogelijkheid om zich, zonder aangereden te worden, op de Veluwe te vestigen.

Groen in de stad is en blijft een zeer belangrijke waarde voor Apeldoorn waarin wat ons betreft verder wordt geïnvesteerd. De bestaande parken moeten zoveel als mogelijk groen en open blijven. De binnenstad mag verder vergroenen. Bij de herinrichting van de openbare ruimte is dit een belangrijk uitgangspunt. Meer groen op daken is ook een goede zaak.

Dierenwelzijn
De PvdA vindt dierenwelzijn belangrijk. Wij moeten fatsoenlijk met dieren om gaan. Feit is dat gemeenten slechts één wettelijke taak hebben op het gebied van dierenwelzijn, namelijk de verplichte opvang van zwerfdieren. De PvdA is van mening dat gemeenten meer moeten doen dan dat. In 2016 heeft de gemeenteraad een nota dierenwelzijn vastgesteld waarin een groot aantal maatregelen staan opgenomen. De PvdA vindt dat de uitvoering daarvan snel gereed dient te zijn. In 2018 kan dan nagegaan worden wat de effecten van die maatregelen zijn.

Milieu
Het belang van het milieu is evident. In Apeldoorn willen we zo schoon en veilig mogelijk leven. We zijn voorstander van het verder scheiden van afvalstromen. Bedrijven moeten worden gestimuleerd en gecontroleerd om hun bijdrage aan een schonere wereld te leveren. De PvdA wil de uitstoot van fijnstof beperken en bijvoorbeeld inzetten op duurzaam en schoon openbaar vervoer. Het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s moet worden uitgebreid. De PvdA is voorstander van meer gratis drinkwaterpunten in de openbare ruimte. Wanneer ondergrondse vuilnisbelten een gevaar voor de volksgezondheid opleveren, dienen deze gesaneerd te worden. De Provincie Gelderland zal daarbij gevraagd worden om bij te dragen.

Water
Het programma beken en sprengen moet worden voortgezet. Wij willen dat de waterkwaliteit blijft toenemen en soorten als de beekprik er op vooruit gaan. Voor de kasteelgracht van Woudhuis dient een structurele oplossing te komen. Wij willen een blauwe ecologische verbindingszone van Park Zuidbroek, via diverse weteringen en het Toevoerkanaal, naar de IJssel.

Voor de opvang van pieken, zoals hoosbuien, moet water sneller en beter kunnen worden opgevangen. Dit pleit voor waterdoorlatende klinkers waar mogelijk, minder verstening van tuinen en openbare ruime, wadi’s, opvanglocaties, sprengen en weteringen. Meer water in de stad is een kwaliteit. Kijk naar de Grift in het Catharina Amaliapark en rond Marialust. Wij juichen de komst van de Grifthof toe. Maar willen ook dat er meer elementen met water komen in de binnenstad. Dit is een aandachtspunt bij de herinrichting van het Marktplein en omgeving, maar mag in de toekomst ook zeker op andere plekken gerealiseerd worden.

Zie ook
De Veluwe op 1: Toerisme en recreatie

Alle standpunten
Bekijk hier al onze standpunten per thema.

Redactie

Redactie

De redactie van de website van de PvdA Apeldoorn. Ik wil contact met de PvdA Apeldoorn Contactinformatie vindt u hier.

Meer over Redactie