Betaalbaar en fijn wonen in onze wijken en dorpen

Zeker zijn van betaalbaar wonen in een veilige en prettige omgeving.

Wijken
In de Gemeente Apeldoorn moet je betaalbaar, veilig en prettig kunnen wonen in je buurt of wijk. Wat er in Zuid de afgelopen jaren is verbeterd, mede dankzij PvdA – wethouders, moet als voorbeeld dienen. Maar ook in de wijken Zevenhuizen en Kerschoten hebben PvdA – wethouders hun sporen nagelaten. Slopen van onveilige en/of onbewoonbare woningen, transformatie van woningen naar moderne/energiezuinige maatstaven. Kortom, het verbeteren van een wijk in fysiek en sociaal opzicht zodat bewoners er graag wonen en trots zijn op hun wijk. De PvdA wil deze lijn doortrekken, samen met bewoners. Zij zijn de ervaringsdeskundigen bij uitstek. Initiatieven van burgers op het terrein van energiebesparing verdienen onze aandacht en steun.

Bouwen en wonen
Onze visie op wonen is dat er vooral gebouwd moet worden voor die groepen voor wie de toegankelijkheid van de woningmarkt moeilijk is. Mensen met een kleine beurs die aangewezen zijn op sociale woningbouw. Starters op de woningmarkt. Jongeren. Niet financieel gewin op de korte termijn mag een doel zijn wat de PvdA betreft, maar een goede en voor iedereen toegankelijke woningmarkt op de lange termijn. Wij zullen initiatieven tot bouwen zoveel mogelijk faciliteren onder de voorwaarde dat dit bijdraagt aan de behoefte in Apeldoorn of het verbeteren van de openbare ruimte (door vrijgekomen agrarische bebouwing). We steunen de woningbouwprogrammering zoals die is vastgesteld. Daar waar kansen liggen en het iets toevoegt aan Apeldoorn willen we dat er gebouwd wordt. Dat is goed voor de stad, voor haar bewoners, voor beweging op de woningmarkt en ook nog eens voor de werkgelegenheid. Het vullen van lege plekken in de stad heeft daarbij voorrang. Ons adagium is nog steeds: niet bouwen over de snelweg, maar inbreiden in stad en, waar dat op een goede manier kan, de dorpen. Het volbouwen van Beekbergsebroek met een nieuwe wijk willen we niet. Dit gebied willen we graag open en groen houden. Het accent verschuift op termijn van nieuwbouw naar kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad. In nader te maken afspraken met de woningbouwcorporaties pleiten wij voor een meerjarenplan verbeteren bestaande woningvoorraad. Duurzaamheid en betaalbaarheid vormen daarvan de pijlers.

Vergroten aantrekkelijkheid voor gezinnen en jongeren
De jonge generatie is van groot belang. De PvdA zet in op het realiseren en onderhouden van goede scholen en opleidingen. De uitbreiding en versterken van Hoger Onderwijs (Saxion, Wittenborg, Politie academie) in Apeldoorn ondersteunen we van harte. Een levendige binnenstad, een gevarieerd cultuuraanbod, voldoende evenementen, een leuk, maar ook een veilig uitgaansgebied, dat alles bepaalt mede de aantrekkingskracht van onze stad voor jongeren. Zuinig zijn dus op wat we hebben aan cultuur (denk aan Gigant) en bijzondere activiteiten voor jongeren (denk aan Real X). Er zouden plekken in Apeldoorn moeten zijn om ideeën uit te proberen, op de Zwitsallocatie.

Ruimtelijke Ordening: de Omgevingswet
De Omgevingswet, die medio 2019/2020 in werking treedt, integreert ruim 25 bestaande wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen zoals bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Met de Omgevingswet wil de Rijksoverheid het voor de aanvrager van bijvoorbeeld een vergunning overzichtelijker en eenvoudiger maken. Het is een goede ontwikkeling waardoor ook meer kansen ontstaan voor nieuwe initiatieven. Overigens moeten we zuinig zijn op onze ruimte. We willen dat het leefklimaat in de stad beter en gezonder wordt en dat de extra mogelijkheden niet benut worden voor bijvoorbeeld megastallen.

Verder verbeteren van de leefbaarheid
Laten we voorop stellen dat het in Apeldoorn prettig wonen en leven is. In vergelijking met sommige andere steden en zeker het buitenland is het onderhoudsniveau en de kwaliteit van de openbare ruimte in Apeldoorn goed te noemen. Dat willen we graag zo houden. Maar dat neemt niet weg dat we enerzijds dat niveau vast willen houden en anderzijds er nog altijd zaken zijn die beter kunnen. Hondenpoep is en blijft altijd ergernis nummer 1. Daarin is Apeldoorn overigens niet uniek. We willen daarom dat er structureel voldoende capaciteit aanwezig is bij handhaving om hier op te controleren en er meer prioriteit op wordt gezet. We pleiten voor verhoging van de boete voor baasjes die in de fout gaan.

De overlast van hangjongeren kan ook vervelend zijn. Hangjongeren zijn niet per definitie fout. Hangen mag. Overlast veroorzaken door het maken van lawaai, troep op straat gooien, dingen vernielen of mensen lastig vallen daarentegen is ongewenst gedrag. De PvdA bepleit een actief beleid opdat jongeren merken dat zij deel uitmaken van deze samenleving. Dat betekent het actief betrekken van jongeren bij het inhoud en vorm geven van beleid, maar ook aandacht voor sport- en spelmogelijkheden in elke wijk en buurt. Samen met wijk- en dorpsraden, jongeren zelf en scholen in de omgeving.

Wij willen voldoende betaalbare woningen in zowel het huur- als het koopsegment, zowel in de bestaande woningvoorraad. We willen dat Apeldoorn in haar huisvestingsbeleid eveneens ruim baan geeft aan bijzondere doelgroepen. Denk aan jongeren die vanuit een beschermde woonsituatie weer zelfstandig gaan wonen (vaak met begeleiding). Maar denk ook aan statushouders. Ook voor hen wil de PvdA in Apeldoorn een veilige haven bieden. Een plek van waaruit zij snel en met vertrouwen kunnen werken aan integratie in onze samenleving.

Vluchtelingen en statushouders
Nederland moet een veilige haven zijn voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Daar in is de PvdA glashelder. Asielzoekers die daarvoor bescherming zoeken in ons land verdienen een eerlijke en snelle procedure en fatsoenlijke opvang. Kinderen en jongeren verdienen daarbij onze speciale aandacht. Na een periode van onzekerheid over het wel of niet toegekend krijgen van een verblijfsstatus, is het van belang dat elke nieuwe Apeldoorner, vluchtelingen en statushouders een plek in zijn of haar nieuwe woonomgeving opbouwt. Een volwaardig bestaan begint met taal, maar omvat veel meer. Zoals scholing, participatie, werk en kennis van de Nederlands waarden en normen. Het is daarbij van belang, zie ook de paragraaf over het huisvesten van bijzondere doelgroepen, dat er oog is voor de behoeften van vluchtelingen en statushouders bij hun huisvesting in onze gemeente. We hebben daarbij extra aandacht voor jongeren, zeker voor alleenstaande minderjarigen. Ook voor hen wil de PvdA een veilige haven bieden. Een plek waar zij met vertrouwen aan snelle integratie in onze samenleving kunnen werken.

De PvdA wil dat er:

  • Voldoende beschikbare en betaalbare woningen voor zijn iedereen, voor nieuwe Nederlanders, voor mensen met een grote of kleinere portemonnee.
  • Ruimte voor initiatieven van Apeldoorners zelf is. De gemeente ondersteunt en faciliteert hierbij.
  • In elke Apeldoornse wijk/buurt een mooie mix van duurdere tot goedkopere woningen, van eengezinswoningen tot appartementen,voor senioren of jongeren/studenten, beschikbaar.
  • Weer nieuw leven in de starterslening wordt ingeblazen.
  • Een actieplan verduurzaming sociale huurwoningen van de grond komt. Lagere energierekening komt ten goede van huurder.
  • Voldoende voorzieningen in iedere wijk en buurt zijn. Het is van belang dat jong en oud een klein boodschapje en/of medicatie op loopafstand kan halen.
  • Goed onderhoud plaatsvindt bij gas- en waterleidingen.
  • Dat buurten en wijken goed bereikbaar zijn, maar ook zoveel mogelijk autoluw.

 

Alle standpunten
Bekijk hier al onze standpunten per thema.

Redactie

Redactie

De redactie van de website van de PvdA Apeldoorn. Ik wil contact met de PvdA Apeldoorn Contactinformatie vindt u hier.

Meer over Redactie