Toegankelijke en betaalbare zorg in de wijken

Zeker zijn van betaalbare zorg.

Maatwerk en kleinschaligheid
De twee kernwoorden voor de komende periode zijn maatwerk en kleinschaligheid. Of je nu oud, ziek of anderszins beperkt bent, het uitgangspunt moet zijn: wat kun je zelf. De ondersteuning moet gericht zijn op bevorderen van wat je zelf kunt.. Maar als dat echt niet meer kan, moet het vangnet afdoende zijn. Zorg en welzijn moeten zoveel mogelijk worden geleverd op wijk- en buurtniveau. Initiatieven als de buurtcoöperatie Zuid Doet Samen vormen een laagdrempelige, relatief goedkope voorziening die kosten in de zorg kunnen voorkomen. De PvdA wil dat dit type initiatieven wordt uitgerold in andere wijken. Intensievere samenwerking tussen woningcorporaties en zorginstellingen moet gaan leiden tot een betere planning van benodigde (aanpassingen van) woningen voor ouderen. Denk daarbij aan levensloopbestendig wonen.

De gemeente kan hier een rol vervullen door bij nadere prestatieafspraken met woningcorporaties ook zorgaanbieders en welzijnsorganisaties te betrekken. Daarnaast wil de PvdA een extra inspanning van de gemeente Apeldoorn op het punt van bouwen voor hen die, ook als men zorgbehoeftig wordt, zelfstandig wil blijven wonen. Niet alleen in het centrum zijn dergelijke kleinschalige projecten nodig, maar zeker ook in wijken en dorpen. Oud worden daar waar je wonen wilt is een belangrijk uitgangspunt voor de PvdA. Bij maatwerk en kleinschaligheid hoort ook dat verantwoordelijkheid dicht bij mensen wordt georganiseerd. Zo kunnen huisarts en wijkverpleegkundigen vaak het beste inschatten wat er precies aan zorg nodig is. Dit vraagt regelmatig overleg tussen de financiers in de zorg.

Mantelzorg en vrijwilligers
Nog meer dan voorheen zal een beroep worden gedaan op de omgeving van de zorgbehoevende. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn daarbij cruciaal. Voorkomen moet worden dat zij overbelast raken. Dit kan door ze af en toe te ontzien (respijtzorg) of te ondersteunen met advies of training. Vrijwilligers zijn niet gratis voor de gemeente. Ook zij moeten ondersteund worden door trainingen op maat.

Centra voor Jeugd en Gezin en sociale wijkteams
Bij het verlenen van zorg en hulp aan of ten behoeve van jeugdigen staan de Centra voor Jeugd en Gezin en de sociale wijkteams centraal. Samenwerking is daarbij van groot belang. Nog steeds zijn er veel organisaties bij de jeugdzorg betrokken en blijkt in de praktijk dat de vele professionals onvoldoende gezamenlijk staan voor het belang van de jeugdige of het kind. Het is mede aan de lokale overheid om hier, wanneer nodig, in te grijpen. Doorzettingsmacht is daarbij nodig.

De PvdA vindt daarom dan ook dat onderzocht moet worden hoe sociale wijkteams en de Centra van Jeugd en Gezin samengevoegd kunnen worden.


Zie ook
De jeugd heeft de toekomst
Onderwijs met toekomst


Alle standpunten

Bekijk hier al onze standpunten per thema.

Redactie

Redactie

De redactie van de website van de PvdA Apeldoorn. Ik wil contact met de PvdA Apeldoorn Contactinformatie vindt u hier.

Meer over Redactie