Werk voor iedereen en een solide sociaal vangnet

Zeker zijn van een vaste baan.

Werkgelegenheid
Voor iedereen staat werk en een vorm van inkomen bovenaan om in je levensonderhoud te voorzien. Werk dat zekerheid biedt. Zekerheid van inkomen, zekerheid voor degenen die van jou afhankelijk zijn. Het gaat dan ook om werk dat fatsoenlijk, volgens CAO, betaald wordt. Werk betekent niet alleen inkomen. Werk betekent ook deelname aan de samenleving, sociaal contact met collega’s, plezier, een zinvol bestaan en zelfrespect. Sommige mensen vinden moeiteloos een baan, anderen hebben daarbij hulp nodig. De PvdA wil die hulp bieden. De gemeente stimuleert werkgelegenheid door een goede relatie met ondernemers en vakorganisaties. Extra aandacht is nodig voor het vinden van werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking. De gemeente kan deels zelf werkplekken realiseren voor deze groep.

Scholing centraal
Het is van groot belang dat de gemeente inzet op extra opleiding en begeleiding voor hen die de aansluiting bij de arbeidsmarkt moeilijk vinden. Samen met het UWV en gemeenten in de regio. Scholing dient gericht te zijn op het vinden van werk op de reguliere arbeidsmarkt. Dus is het nodig dat de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven verder wordt versterkt. De PvdA zet de komende jaren vol in op scholing en het echt samenwerken van de partijen die dat uitvoeren.

Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn niet altijd in evenwicht. Zie de grote vraag naar arbeid in de techniek en de maakindustrie. We gaan jongeren verlokken te kiezen voor opleidingen met maatschappelijk perspectief. We doen dat samen met de MBO opleidingen. Scholing staat centraal, zo nodig financieren we dat, maar altijd gericht op echt arbeidsperspectief. Wij willen daarnaast dat het bedrijfsleven voldoende stageplaatsen realiseert. Het weigeren van werk en stageplaats accepteren we niet.

Sociale Werkvoorziening
Sommige mensen kunnen niet terecht op de reguliere arbeidsmarkt. Voor hen is er, mede dankzij de PvdA, een stevig vangnet gebouwd. Dat moet zo blijven, ook in Apeldoorn. De Feluagroep (nu Lucrato) levert werkgelegenheid voor een grote groep mensen. Deze sociale werkvoorziening zal ook in de toekomst van groot belang blijven voor mensen die alleen in een beschutte of beschermde werkomgeving goed kunnen functioneren. Lucrato is daarnaast volop in ombouw. Het ontplooit zich als een volwaardig re-integratie centrum voor allen die een steuntje richting arbeidsmarkt nodig hebben. We steunen dit. De deskundigheid van de Felua blijft op deze manier beschikbaar voor ieder die dat nodig heeft!

Van uitkering naar werk
Niemand wil in een uitkering zitten. Zelfstandig zijn is een belangrijke menselijke waarde. De PvdA zet dan ook alles op alles opdat mensen zo snel mogelijk weer uit een uitkering komen. Als daar voorafgaande maatregelen voor nodig zijn zoals schuldhulpverlening, dan moeten zij voortvarend worden geholpen. Mensen die niet direct aan het werk kunnen, omdat zij vaardigheden missen of onvoldoende arbeidsfit zijn, krijgen snel ondersteuning via vrijwilligerswerk of scholing. soms ook via projecten die bijdragen aan weer arbeidsfit worden. Soms hebben mensen veel ondersteuning nodig en worden ze aan de hand genomen. in andere gevallen blijkt juist ruimte en terughoudendheid vanuit de uitkeringsinstantie van belang. Maatwerk dus. Passend bij ieders vermogen en talent. Jongeren onder de 27 jaar zijn of aan het werk of volgen onderwijs of combineren beide. Jongeren die een bijstandsuitkering aanvragen worden door de gemeente direct in een leerwerktraject geplaatst. Thuiszitten is geen optie.

Voor een goede vorm van inkomensondersteuning is actieve voorlichting heel belangrijk. Dat voorkomt wellicht onbedoelde fraude en maakt het ook mogelijk dat bijstandsgerechtigden gebruik maken van de regelingen die voor hen zijn bedoeld. Dat geldt ook voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen.

Minimabeleid
De beste remedie tegen armoede is nog steeds werk. Werk voor iedereen is het streven, maar we moeten ook realistisch zijn, er is niet altijd werk voor iedereen. Daarnaast komt er ook armoede voor bij werkenden. Denk maar aan een kostwinner met een minimumloon, die opgroeiende kinderen heeft en dan bijvoorbeeld ook nog een zorgvraag in het gezin (chronisch zieken en gehandicapten). Naast de landelijke regelingen, zoals huur- en zorgtoeslag, moet elke gemeente zich inspannen voor een goede en sociale invulling van het armoedebeleid. In Apeldoorn is daarvoor het Sociaal Vangnet ontwikkeld, waarin diverse regelingen zijn opgenomen. Denk hierbij aan de strippenkaart, de kidskaart, de collectieve zorgverzekering, individuele inkomenstoeslag en de individuele bijzondere bijstand.

Dit lijkt een heel scala aan voorzieningen, maar voor een aantal mensen bieden deze voorzieningen onvoldoende uitkomst. Daarnaast is gebleken dat niet iedereen die er recht op heeft, er ook daadwerkelijk gebruik van maakt. De gemeentelijke regelingen zijn tot nu toe zo opgesteld, dat er rekening wordt gehouden met de zogenaamde armoedeval. Dit houdt in dat het niet wenselijk is, dat als mensen meer gaan verdienen, men er netto minder aan overhoudt door het wegvallen van regelingen. Werk moet lonen! Uit onderzoek in 2016 dat door het Nibud voor Apeldoorn is verricht, blijkt dat er in specifieke gevallen sprake is van een behoorlijke armoedeval en ook dat er situaties zijn dat de regelingen niet voldoende zijn om alle kosten te dekken. Vooral bij gezinnen met kinderen, en dan vooral oudere kinderen, en gezinnen met een zorgvraag is de inkomenssituatie nijpend. De PvdA maakt zich sterk voor die groepen, die de ondersteuning van de gemeente het hardst nodig hebben. Voor ons ligt de nadruk op kinderen en gezinnen met een zorgvraag (chronisch zieken en gehandicapten). Dit betekent concreet dat wij het volgende willen realiseren:

  • De PvdA wil, omdat de huishoudens met oudere kinderen het minst te besteden hebben, een verhoging van de bijdrage via de kidskaart voor 12 tot 18 jarigen.
  • De PvdA wil een zo hoog mogelijke benuttinggraad van de regelingen. We willen nagaan waar regelingen automatisch toegepast kunnen worden, zonder formele aanvragen en ambtelijke afhandelingen.
  • De PvdA wil dat er nadere (prestatie)afspraken met de woningcorporaties gemaakt worden over de hoogte van de huur en de huurstijging voor huishoudens met een laag inkomen. Ga de mogelijkheden na voor tijdelijke huurverlagingen.
  • De PvdA wil dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de collectieve zorgverzekering, waarbij er specifiek gekeken moet worden naar chronisch zieken en gehandicapten.
  • De PvdA wil extra ondersteuning voor maatschappelijke organisaties die gericht maatwerk aan de doelgroep kunnen leveren, zoals Stichting Leergeld.
  • De PvdA wil verhoging van de grens voor individuele inkomensondersteuning. We willen onderscheid maken voor (echt)paren met kinderen (die in het Nibud – onderzoek er het minst gunstig van afkomen).
  • De PvdA wil extra middelen en aandacht voor schuldhulpverlening. Er belanden steeds meer huishoudens in een situatie waarin men door schulden geen uitweg meer ziet en men alleen daar nog mee bezig is. Hierdoor wordt de afstand tot de arbeidsmarkt steeds groter. Schuldhulpverlening is daarom essentieel. Zorg voor begeleiding en cursussen voor minima die dreigen in een schuldpositie te komen.


Zie ook
Een vitale en duurzame economie

Redactie

Redactie

De redactie van de website van de PvdA Apeldoorn. Ik wil contact met de PvdA Apeldoorn Contactinformatie vindt u hier.

Meer over Redactie