Door Chris Schouten op 14 september 2015

Voortbestaan Maatschappelijke Stage

In juni jl. heeft de PvdA-fractie vragen gesteld over de toekomst van de maatschappelijke stage, omdat haar geluiden bereikte dat continuering van de MAS voor het komend jaar ter discussie stond. Deze week stuurde het college van B&W zijn antwoorden.

 

De PvdA hecht grote waarde aan de maatschappelijke stage (MAS), onder meer in het licht van:

  • de participatiesamenleving die wij nastreven; en
  • de invulling van het preventief jeugdbeleid.

Deze stage houdt in dat leerlingen minimaal 30 uur vrijwilligerswerk moeten verrichten als onderdeel van hun schoolcarrière.

 

De gemeente Apeldoorn richt zich in samenwerking met de schoolbesturen op behoud van de MAS, en met name van de makelaarsfunctie, maar wil geen financiële risico’s lopen voor het saneren van tekorten. De subsidie van €20.000 ziet het college als een maximum.

In een stuurgroep waarin vertegenwoordigd gemeente, schoolbesturen en Stimenz, is gewerkt aan een voorstel voor het behoud van de makelaarsfunctie. Daar is ervoor gekozen om het huidige systeem aan te passen met een beperkte versobering van het takenpakket. Schoolbesturen zijn bereid hun bijdrage te verhogen zodat het subsidiedeel van de gemeente beperkt blijft tot het genoemde maximum van €20.000.

 

Er blijven nu nog twee vragen onbeantwoord, waarover in de maand september naar verwachting duidelijkheid komt:

  1. Is Stimenz voor het uitvoeren van de makelaarsfunctie BTW-plichtig?
  2. Zijn schoolbesturen bereid hun bijdrage eventueel te verhogen met het BTW-bedrag, mocht vraag 1 positief beantwoord worden?

 

  1. Scholen kunnen door het verleggen van geldstromen met de MAS invulling geven aan een verplicht onderdeel van hun lesprogramma, namelijk: het bevorderen van actief burgerschap.

 

Wordt vervolgd.

 

Chris Schouten
Raadslid PvdA Apeldoorn

 

Chris Schouten

Chris Schouten

Chris is sinds 2018 fractievertegenwoordiger en was in de raadsperiode hiervoor (2014-2018) raadslid met portefeuille sociaal domein, kunst en cultuur, onderwijs. In deze hoedanigheid was hij ook voorzitter van de raadswerkgroep monitoring sociaal domein. Chris werkt in zijn dagelijkse leven als directeur van MS Vereniging Nederland, de patiëntenvereniging voor mensen met de ziekte Multiple Sclerose en hun naasten.

Meer over Chris Schouten