Door Chris Schouten op 21 februari 2015

Verlaging gronduitgifteprijzen Apeldoorn

Het College onderzoekt elk jaar – ter voorbereiding op het Meerjaren Programma Grondexploitaties (MPG) –  of de gehanteerde gronduitgifteprijzen nog marktconform zijn. Het blijkt nu dat dit niet het geval is.

Daarom stelt het College nu voor gronduitgifteprijzen voor projectmatige woningbouw en voor een aantal bedrijfskavels op Ecofactorij I en Apeldoorn Noord II te verlagen.

De PvdA is het eens met het College dat de aanpassingen noodzakelijk zijn om te voorkomen dat het Grondbedrijf van Apeldoorn zich uit de markt prijst. Per saldo leiden de prijsaanpassingen wel tot een verlaging van het resultaat van het Grondbedrijf met € 12,1 miljoen. Dit bedrag komt ten laste van de Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG) en wordt verwerkt in het MPG 2015. Deze blijft volgens het College positief, zo’n €4 miljoen.

 

 

Chris Schouten
Raadslid PvdA Apeldoorn

Chris Schouten

Chris Schouten

Chris is sinds 2018 fractievertegenwoordiger en was in de raadsperiode hiervoor (2014-2018) raadslid met portefeuille sociaal domein, kunst en cultuur, onderwijs. In deze hoedanigheid was hij ook voorzitter van de raadswerkgroep monitoring sociaal domein. Chris werkt in zijn dagelijkse leven als directeur van MS Vereniging Nederland, de patiëntenvereniging voor mensen met de ziekte Multiple Sclerose en hun naasten.

Meer over Chris Schouten