Door Chris Schouten op 14 mei 2016

Van beschermd wonen naar een beschermd thuis in Oost-Veluwe

Op woensdag 11 mei organiseerden de vijf Oost-Veluwse gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde en Voorst in het gemeentehuis van Brummen een informatieve startbijeenkomst over het advies van de Commissie Toekomst Beschermd Wonen, beter bekend als de Commissie Dannenberg, naar de commissievoorzitter Erik Dannenberg. Aanwezig waren ambtenaren, raadsleden, zorgaan-bieders, en GGZ-cliënten/leden cliëntenraden. Gespreksleider was mevrouw Anthonie de Vlieger (ambtenaar gemeente Apeldoorn)

Randvoorwaarden
Als aftrap kregen de aanwezigen een filmpje te zien over de ervaringen van drie GGZ-cliënten die verhuizen van een instelling naar een eigen woning. Daarna gingen zij onder leiding van mevrouw De Vlieger in gesprek met elkaar. Vele onderwerpen passeerden de revue. Cliënten vertolkten duidelijk hun mening over allerlei randvoorwaarden waaraan de transformatie in de GGZ zal moeten voldoen. Deze betroffen onder meer:

1. Woningaanbod: voldoende woningen en een grotere variatie;

2. Financiën: voordat de cliënten de stap van instelling naar zelfstandige woonruimte maken, moet er duidelijkheid zijn over hun financiën.

3. Dagbesteding/werk: cliënten moeten wel een zinvolle dagbesteding hebben; daarbij gaat het er niet om wat iemand doet, maar dat hij of zij wat doet, en deelneemt aan de samenleving.

Cliënten lieten duidelijk horen dat er nog veel aan kennisoverdracht van GGZ naar gemeenten moet worden gedaan. Daarbij werd o.a. gewezen op de keukentafelgesprekken, met andere woorden bij de indicatiestelling. Als voorbeeld werd gegeven dat GGZ-cliënten behoorlijk gespannen kunnen ra-ken van een herindicatie. Nadrukkelijk boden de cliënten aan hun ervaringsdeskundigheid beschik-baar te willen stellen.

Ik meen dat er ook sessies zoals in Brummen, moeten komen van cliënten en ambtenaren van de vijf gemeenten om informatie/ervaringen uit te wisselen. Belangrijk is ook dat gemeenten en zorgaan-bieders tijdig en duidelijk naar hun cliënten communiceren over het proces van verhuizing, hoe dit gaat gebeuren, wat het allemaal met zich meebrengt.

Advies Commissie Dannenberg
Na een korte pauze hield mevrouw De Vlieger een korte presentatie over de inhoud van het advies van de Commissie Dannenberg. Ieder mens heeft de behoefte aan een goede en veilige woonplek. Dit is een sociaal grondrecht van iedereen. De commissie is een voorstander van ‘inclusief wonen’, stabiele woonplekken in wijken. Zo kunnen kwetsbare mensen beschermd thuis wonen. Deze bewo-ners worden maximaal aangesproken op wat ze zelf nog kunnen. En net als bij de WMO wordt zoveel mogelijk gekeken naar benutting van informele zorg van familie en/of vrienden.

Het advies is het uitgangspunt voor de Transformatieagenda Maatschappelijke Opvang en Be-schermd Wonen GGZ Oost-Veluwe. Formele besluitvorming hierover moet in het najaar van 2016 plaatsvinden.

Gemeenten buigen zich voor de zomer over het advies van de Commissie Dannenberg. In Apeldoorn is het advies al onderwerp van gesprek geweest. Fracties omarmen het advies, maar vinden wel dat het invoeringstraject sneller moet gaan.

Vragen
Belangrijke vragen die gemeenteraden in dit traject moeten beantwoorden zijn:

a. Wat verwachten gemeenteraden van de Transformatieagenda Maatschappelijke Opvang en Be-schermd Wonen GGZ Oost-Veluwe;

b. Hoe moet het proces verder regionaal vorm worden gegeven;

c. Wat is de rol van de gemeenteraden, wat dient via regionale samenwerking worden geregeld en wat moet lokaal beleid zijn?

Wordt vervolgd.

Chris Schouten
Raadslid PvdA Apeldoorn

 

Chris Schouten

Chris Schouten

Chris is sinds 2018 fractievertegenwoordiger en was in de raadsperiode hiervoor (2014-2018) raadslid met portefeuille sociaal domein, kunst en cultuur, onderwijs. In deze hoedanigheid was hij ook voorzitter van de raadswerkgroep monitoring sociaal domein. Chris werkt in zijn dagelijkse leven als directeur van MS Vereniging Nederland, de patiëntenvereniging voor mensen met de ziekte Multiple Sclerose en hun naasten.

Meer over Chris Schouten