Door Chris Schouten op 17 juni 2015

Toekomst Maatschappelijke Stage

De PvdA hecht grote waarde aan de maatschappelijke stage (MAS) onder meer in het licht van de participatiesamenleving die wij nastreven en de invulling van het preventief jeugdbeleid. De PvdA hebben echter geluiden bereikt dat continuering van de MAS voor het komend jaar ter discussie staat. Daarom heeft PvdA fractie de volgende vragen gesteld aan het College van B&W:

Wat is de stand van zaken op dit moment omtrent de MAS?
Onderschrijft het college dat de MAS een voorziening is die – in het licht van de participatiesamenleving en het gemeentelijk preventief jeugdbeleid  beschikbaar moet blijven voor de jongeren in de gemeente Apeldoorn? Het aanbieden van de MAS door scholen voor het voortgezet onderwijs is niet meer verplicht. We hebben begrepen dat Stimenz en de scholen voor voort- gezet onderwijs met elkaar in gesprek zijn over hoe gezamenlijk de MAS te continueren? Bent u daarvan op de hoogte en wat is de strekking van deze samenwerking?

Is het College bereid om eventuele tekorten die zich voordoen aan te vullen gezien het belang van de MAS?

Chris Schouten,
Raadslid PvdA Apeldoorn

Chris Schouten

Chris Schouten

Chris is sinds 2018 fractievertegenwoordiger en was in de raadsperiode hiervoor (2014-2018) raadslid met portefeuille sociaal domein, kunst en cultuur, onderwijs. In deze hoedanigheid was hij ook voorzitter van de raadswerkgroep monitoring sociaal domein. Chris werkt in zijn dagelijkse leven als directeur van MS Vereniging Nederland, de patiëntenvereniging voor mensen met de ziekte Multiple Sclerose en hun naasten.

Meer over Chris Schouten