Door Chris Schouten op 25 april 2016

Realisatie Duurzaamheidsambitie Apeldoorn

In de Politieke Markt (PMA) van 21 april jl. is onder meer gediscussieerd over de ambitie die de gemeente Apeldoorn de komende jaren zou moeten nastreven op het terrein van duurzaamheid. Lange tijd heeft de gemeente ingezet op energieneutraal in 2020. Toen bleek dat dit niet haalbaar was is dit energieneutraal in 2030 geworden. Diverse moties en een Advies voor de Apeldoornse Energie Agenda van een specifiek hiervoor in het leven geroepen Transitieteam zagen vorig jaar het licht en waren voor het college van B&W aanleiding meer vaart te maken.

Na een korte presentatie discussieerden  de fracties in de PMA vooral over welk van de vier gepresenteerde ambitiescenario’s de gemeente als uitgangspunt moet nemen voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma. De vier scenario’s worden aangeduid met: Landelijke trend, Versnelling, High Speed Energieneutraal 2030, met respectievelijk ingeschatte gemeentelijke bijdragen per jaar  van maximaal €650.000, tussen €650.000 en €2 mln, tussen €2 mln en €10 en meer dan €20 mln. Geen geringe bijdragen dus.

De fracties waren alle van mening dat de gemeente meer inzet moet plegen dan nu het geval is. De meerderheid koos dan ook voor het ambitiescenario ‘Versnelling’ met nog een plus er bovenop.

De PvdA-fractie onderschrijft deze keuze. Zij meent dat gezien de ervaringen met het stellen van doelstellingen vooral ook naar de haalbaarheid van het te volgen scenario moet worden gekeken. Een ambitie als energieneutraal in 2020 bleek in het verleden niet haalbaar, en zoiets frustreert alleen maar het proces. Daarom is de inzet van de PvdA-fractie een versnelling aan te brengen in het huidige proces, dat wil zeggen te kiezen voor  ambitiescenario ‘Versnelling’ en lopende het proces te bezien of een hoger ambitieniveau kan worden nagestreefd.

De  financiering van de gemeentelijke duurzaamheidsambitie kwam zijdelings aan de orde, maar werd niet verder uitgediept. De PvdA-fractie heeft het college meegegeven een maximale inzet te plegen om externe financiering binnen te halen.

 

Chris Schouten
Raadslid PvdA Apeldoorn

 

Chris Schouten

Chris Schouten

Chris is sinds 2018 fractievertegenwoordiger en was in de raadsperiode hiervoor (2014-2018) raadslid met portefeuille sociaal domein, kunst en cultuur, onderwijs. In deze hoedanigheid was hij ook voorzitter van de raadswerkgroep monitoring sociaal domein. Chris werkt in zijn dagelijkse leven als directeur van MS Vereniging Nederland, de patiëntenvereniging voor mensen met de ziekte Multiple Sclerose en hun naasten.

Meer over Chris Schouten