Door Chris Schouten op 9 juni 2015

Openbaar onderwijs: Leerplein055

Het openbaar onderwijs is voor de PvdA een waardevolle, onmisbare voorziening in onze samenleving. Goede spreiding en toegankelijkheid zijn in deze belangrijke doelstellingen. Deze kwamen aan de orde bij de bespreking in de politieke markt van 21 mei jl. Met het schoolbestuur van Leerplein 055 (LP) zien wij deze doelstellingen door de ‘krimp’(dat wil zeggen het teruglopen van het aantal leerlingen, nu en in de komende jaren) onder druk komen. Het schoolbestuur onderkent de problematiek. Gevolg is onder meer dat LP afsluit met een fors negatief resultaat van ruim 8 ton.

Op 28 mei jl. ging de raad akkoord met de zienswijze van het college op de jaarstukken 2014 van Leerplein055 (LP), waarin de problematiek in al zijn aspecten wordt onderkend. Gemeente en Schoolbestuur zijn in gesprek om de problemen op te lossen (onevenwichtige leeftijdsopbouw personeel, ziekteverzuim, mogelijke leegstand schoolgebouwen, last but not least: de financiën).

Chris Schouten

Chris Schouten

Chris is sinds 2018 fractievertegenwoordiger en was in de raadsperiode hiervoor (2014-2018) raadslid met portefeuille sociaal domein, kunst en cultuur, onderwijs. In deze hoedanigheid was hij ook voorzitter van de raadswerkgroep monitoring sociaal domein. Chris werkt in zijn dagelijkse leven als directeur van MS Vereniging Nederland, de patiëntenvereniging voor mensen met de ziekte Multiple Sclerose en hun naasten.

Meer over Chris Schouten