Door Ties Stam op 20 februari 2015

Kleine meerderheid in de gemeenteraad voor sloop kantoorgebouw Westpoint en komst supermarkt

Het standpunt van de PvdA nader toegelicht
Deze week werd in de politieke markt het voorstel besproken om voor de locatie Westpoint het proces voor ‘maatwerk’ in gang te zetten, voor een initiatief dat is ingediend door een projectontwikkelaar voor vestiging van een supermarkt en enkele dagwinkels op deze locatie.
Dit houdt niet in dat het plan hiermee is goedgekeurd, maar dat de procedure voor herziening van het bestemmingsplan in werking gezet kan worden. Hier worden dan overige zaken, zoals milieu en verkeer etc. verder uitgezocht en zal uiteindelijk de Raad beslissen of met deze herziening ingestemd kan worden.

Wat houdt dit in, maatwerk?
In januari 2014 is de zogenaamde Detailhandelsvisie vastgesteld, waarin de kaders zijn vastgelegd voor de detailhandel. Hierin is ook opgenomen dat er een mogelijkheid voor maatwerk is als niet aan alle kaders wordt voldaan, maar wel met de uitgangspunten dat we in Apeldoorn een fijnmazige winkelstructuur willen en dat de binnenstad beschermd dient te worden en indien mogelijk versterkt. Er staat ook in dat alleen het opheffen van leegstand geen maatstafgevend argument mag zijn voor vestiging van nieuwe detailhandel.

Het plan
Het plan dat is ingediend, voorziet in sloop van het Westpoint gebouw en nieuwbouw van een supermarkt (franchise AH) met een aantal dagwinkels en parkeerruimte. Het gaat om een supermarkt van 1.700 m2 winkelvloeroppervlakte (buurt- en wijkwinkel) en 500 m2 voor nieuw te vestigen dagwinkels. Verder een groenstrook, parkeerruimte voor 140 auto’s (ook voor de kerk die erachter staat en voor omwonenden) en stalling voor 90 fietsen.

De discussie
Vóórdat we de concrete plannen wisten en we het rapport van het externe bureau en het rapport van BSP nog niet hadden gezien, was ik nogal kritisch tegenover dit plan. Het leek erg veel op de situatie aan de Chr. Geurtsweg en het vermoeden dat hiermee het leegstandprobleem Westpoint kon worden opgelost en dat dit de reden zou kunnen zijn, stemden mij niet positief. Nu beschikken we over heel wat meer info: Onderzoek van Expertteam Winkelgebieden, onderzoek van BSP (Bureau Stedelijke Planning), initiatiefplan BUN en toelichting architect in CODA, en de discussieavond Bouwhuis in ACEC. Dit alles in ogenschouw genomen en kijkend naar de feiten en de onderzoeken, kunnen we volledig achter het voorstel staan om de maatwerkprocedure in te gaan. Het heeft tot veel discussie geleid, er zijn al veel meningen van voor- en tegenstanders geventileerd.

Bij de discussie tot nu toe kwamen er nogal wat emoties los en dat is ook wel begrijpelijk bij zo’n ingrijpende gebeurtenis voor de betreffende wijk en voor de hele stad. Dit had ook tot gevolg dat hier en daar de feiten uit het oog werden verloren en de zaak ‘opgeklopt’ werd. Dat gebeurde zowel door de media (Stentor), die schreef over ‘verkeersstromen naar een mega-supermarkt’, als bij de bijeenkomst in ACEC, waar de Chr. Geurtsweg werd vergeleken met Westpoint en ook door Raadsleden, die o.a. twitterde dat geen enkele burger ooit om een XXL-Albert Heijn heeft gevraagd.

Even de feiten op een rijtje:

  1. Bij Westpoint gaat het om een supermarkt van 1.700 m2 winkelvloeroppervlak in een woonwijk. Deze omvang is te categoriseren als een buurt- en wijkwinkel. (Chr. Geurtsweg lag aan een toegangsweg in een bedrijven- en kantoorterrein, geen omwonenden, en een grootte van 4.000 m2, categorie mega of XXL).
  2. Chr. Geurtsweg is een solitaire supermarkt, bij Westpoint zijn op de Sprengenweg enkele winkels en er is in het plan ook voorzien in 500 m2 dagwinkels.
  3. Uit de onderzoeken blijkt dat de (toekomstige) fijnmazige winkelstructuur zelfs versterkt wordt met dit plan. West is ‘onderbedeeld’ met dit soort voorzieningen en er is ‘boodschappenpendel’ (autoverkeer) naar o.a. Anklaar.
  4. De invloed op de binnenstad is volgens het ene onderzoek waarschijnlijk neutraal en in het andere (BSP) is er zelfs sprake van een mogelijke versterking.
  5. Het geeft een kwaliteitsimpuls aan de buurt, wijk en heeft ook waarde voor de stad als geheel.
  6. En ja, het haalt 11.000 m2 leegstand bij kantoorpanden weg en verlost ons van die puist in de binnen stad. Dit is niet het argument voor maatwerk, maar is wel mooi meegenomen en geen reden om het dan maar niet te doen.

Standpunt PvdA
PvdA wil zich baseren op feiten en mogelijkheden en niet alleen op emotie of stemmingmakerij. We hebben hier in de fractie uitgebreid over gediscussieerd en we hebben hier goed over nagedacht en zijn tot de conclusie gekomen dat de feiten aangeven dat het ingaan van een maatwerkproces zeker valide is. Wachten op andere, meer aansprekende, ontwikkelingen hebben ook het risico dat de omwonenden nog 5 of 10 jaar naast een verpauperde betonreus zullen moeten wonen. De detailhandelsvisie heeft (mede) als doelstelling een duurzame, fijnmazige winkelstructuur. Dit plan draagt daar aan bij. Het is niet zo dat de detailhandelsvisie er op uit is enkel en alleen de huidige structuur (zonder enige veranderingen of verbeteringen) in stand te houden. Begrijpelijk dat andere supermarkten, die nu een groter gebied bedienen omdat er in West niet voldoende is, dit als een bedreiging kunnen zien, maar het gaat de Raad om het geheel en niet om individuele belangen van specifieke ondernemers (concurrentie). Overigens is een omzetdaling bij de nabijgelegen voorzieningen in het onderzoek laag ingeschat, omdat bewoners uit de omgeving en de wijk momenteel zeer verspreid hun inkopen doen, o.a. een ‘boodschappenpendel’ naar Anklaar.

Wij zullen er ook op toezien dat bij de herziening van het bestemmingsplan de direct omwonenden en andere belanghebbenden betrokken worden bij de plannen voor realisatie, zodat in stadsdeel West en aan de rand van ons centrum een goede kwaliteitsimpuls gegeven kan worden.

Ties Stam
Raadslid fractie PvdA Apeldoorn

Ties Stam

Ties Stam

Mijn naam is Ties Stam en ik was van 2006 tot 2010 raadslid voor de PvdA en tussen 2010 en 2014 vervanger en fractievertegenwoordiger. Sinds 2014 ben ik weer raadslid en sinds 2018 ook fractievoorzitter. De afgelopen jaren heb ik mij namens de PvdA Apeldoorn o.a. in mogen zetten voor een sociaal minimabeleid en voor

Meer over Ties Stam