Door Ties Stam op 29 november 2014

Het sociaal vangnet en de oproep tot een schoolfonds

Op donderdag 27 november is door de gemeenteraad het Sociaal Vangnet vastgesteld. Dit Sociaal Vangnet vervangt het huidige minimabeleid, omdat de wetgeving gewijzigd is en er bepaalde zaken die door de landelijke overheid werden geregeld, nu door gemeenten worden uitgevoerd, inclusief de opgelegde bezuinigingen. Dit was een goed moment om alle huidige regelingen, die in de loop der jaren is ontstaan en af en toe op onderdelen aangepast, eens goed tegen het licht te houden.

Uiteindelijk heeft dit er toe geleid dat de oude regelingen allemaal vervallen en er een nieuw minimabeleid cq Sociaal Vangnet is opgesteld, waarin regelingen die goed werkten in aangepaste vorm weer een plaats hebben gekregen, zoals de strippenkaart en de kidskaart.

Zoals ook in het bestuursakkoord is afgesproken, komt de nadruk te leggen op kinderen van minima en chronisch zieken en gehandicapten. Er wordt een staffel ingevoerd om de zogenaamde armoedeval te voorkomen, zoals bijvoorbeeld voor de strippenkaart. Hierbij worden strippenkaarten verstrekt ter waarde van € 69,- per persoon (was € 46,-) voor minima met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Nu hebben ook minima met een inkomen tussen 110% en 120% ook recht op een strippenkaart, ter waarde van € 46,-. Ook de kidskaart blijft in stand. Deze was € 50,- per kind voor inkomens tot 110% van het sociaal minimum en dit wordt nu € 75,- per kind, maar ook voor inkomens tussen 110% en 120% van het sociaal minimum worden kaarten verstrekt ter waarde van
€ 50,-.

Voor minima en chronisch zieken en gehandicapten zijn er regelingen voor vergoeding tot € 400,- voor eigen bijdrage van maatwerkvoorzieningen die onder de WMO vallen. Er is ook een collectieve verzekering bij Menzis afgesloten, waar deze doelgroepen een vergoeding van de premie voor de aanvullende verzekering en een compensatie voor het eigen risico krijgen. Ook deze vergoedingen zijn gestaffeld en gaan tot 150% van het sociaal minimum. Daarnaast is er natuurlijk nog de bijzondere bijstand en regelingen voor mensen die langdurig van het sociaal minimum moeten rondkomen en voor studiekosten voor jongeren met een arbeidsbeperking. Al met al vindt de PvdA dit een evenwichtig samengesteld sociaal vangnet, waarbij de schaarse middelen ingezet worden voor de mensen die dit het hardst nodig hebben.

Er is ook nog een zogenaamd “Noodfonds”, waarbij aanvragen eerst langs een commissie moesten gaan, die vervolgens advies uitbracht aan het college, waarna een besluit kon worden genomen. Deze procedure duurt over het algemeen 2 tot 4 weken. Van deze voorziening werd weinig gebruik gemaakt. Dit was een reden voor de PvdA om een motie in te dienen om dit noodfonds aan te laten sluiten op een  ‘Schoolfonds’, waarbij geen commissies of ambtenaren aan te pas komen.

Deze motie werd mede-ingediend door D66 en werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

Bekijk hier de motie.

 

Ties Stam
Raadslid PvdA Apeldoorn

 

Ties Stam

Ties Stam

Mijn naam is Ties Stam en ik was van 2006 tot 2010 raadslid voor de PvdA en tussen 2010 en 2014 vervanger en fractievertegenwoordiger. Sinds 2014 ben ik weer raadslid en sinds 2018 ook fractievoorzitter. De afgelopen jaren heb ik mij namens de PvdA Apeldoorn o.a. in mogen zetten voor een sociaal minimabeleid en voor

Meer over Ties Stam