Door Chris Schouten op 7 april 2017

Financiering boven-regionale voorzieningen jeugdzorg

Tijdens de raadsvergadering van 6 april 2017 heeft de PvdA Apeldoorn actualiteitsvragen gesteld over financiering van boven-regionale voorzieningen in jeugdzorg. Afgelopen week werd namelijk bekend dat sommige gemeenten veel geld kwijt zijn door het – uit eigen gemeentelijk budget – financieren van jeugdzorginstellingen voor kinderen uit andere gemeenten (bron: De Stentor, 3-4-2017).

Dit roept bij ons verschillende vragen op die we aan het college van B&W hebben voorgelegd.

1. Kan het college aangeven of deze problematiek ook speelt in de gemeente Apeldoorn? En zo ja, welke instellingen betreft het in de gemeente Apeldoorn?

2. Om welk bedrag c.q. percentage van het jeugdzorgbudget gaat het in de gemeente Apeldoorn?

3. Onderneemt de gemeente Apeldoorn actie om voor deze extra kosten compensatie te krijgen? En zo ja, welke?

4. De PvdA fractie was in de veronderstelling dat deze boven-regionale voorzieningen ook boven-regionaal bekostigd zouden worden, met andere waarden er sprake zou zijn van onderlinge solidariteit tussen gemeenten. Zo te zien, is deze onderlinge solidariteit er niet. Wat is de visie van het college op de financiering van deze instellingen en hoe kijkt het college aan tegen de toekomst van deze instellingen?

Wethouder Paul Blokhuis antwoordde dat Apeldoorn vorig jaar ongeveer 2 miljoen euro, 4,6% van het gemeentelijk budget, heeft uitgegeven aan jeugdzorg voor kinderen uit andere woonplaatsen. Dit komt doordat Apeldoorn samenwerkt met zeven andere gemeenten in de regio waarvan Voorst en Lochem veel kinderen door zogenaamde voogdijmaatregelen in haar gemeenten jeugdzorg biedt. Conform het solidariteitsprincipe binnen het samenwerkingsverband met deze gemeenten zal Apeldoorn haar bijdrage leveren om het tekort in de gemeenten Voorst en Lochem aan te vullen. Binnen de eigen gemeentegrenzen komt Apeldoorn uit met haar zorg budget ook al is het budget daargelaten jaren gedaald en de vraag gestegen. Door het solidariteitsprincipe is er echter wel een tekort van 2 miljoen. Dit jaar heeft het college van B&W de wens om het solidariteitsprincipe los te laten en – ook binnen het samenwerkingsverband met de andere zeven gemeenten – en te werken volgens het landelijk transitie arrangement. Dit voorstel zal binnenkort aan de gemeenteraad worden voorgelegd. PvdA Apeldoorn hecht veel waarde aan goede, betaalbare zorg en solidariteit. We zien dan ook met belangstelling tegemoet met welk voorstel het college van B&W gaat komen.

 

 

Chris Schouten

Chris Schouten

Chris is sinds 2018 fractievertegenwoordiger en was in de raadsperiode hiervoor (2014-2018) raadslid met portefeuille sociaal domein, kunst en cultuur, onderwijs. In deze hoedanigheid was hij ook voorzitter van de raadswerkgroep monitoring sociaal domein. Chris werkt in zijn dagelijkse leven als directeur van MS Vereniging Nederland, de patiëntenvereniging voor mensen met de ziekte Multiple Sclerose en hun naasten.

Meer over Chris Schouten