Door Ties Stam op 11 juni 2014

Extra middelen voor minimabeleid 2014

In 2013 is door het kabinet extra middelen beschikbaar gesteld, met name voor het armoedebeleid met de nadruk op kinderen van minima. Aangezien dit geld niet geoormerkt was en via het Gemeentefonds ter beschikking werd gesteld, heeft de PvdA-fractie in oktober een motie ingediend om deze gelden ook daadwerkelijk aan deze doelgroep te besteden.

Voor Apeldoorn gaat het om circa 145.000 in 2013 en voor 2014 en volgende jaren werd het bedrag voorlopig berekend op circa 750.000 per jaar. De motie hield in dat in 2013 het bedrag van 145.000 aan kinderen van minima zou worden besteed en dat in 2014 en volgende jaren het beschikbare bedrag zou worden meegenomen in de herijking van het minimabeleid. Op de VVD-fractie na stemden alle partijen in met deze motie.

In 2013 is aan het eind van het jaar de zogenaamde “Kids-kaart” in het leven geroepen. Dit was een actie die vergelijkbaar is met de bestaande strippenkaart, echter kunnen de strippen alleen gebruikt worden voor kinderen, met name kleding, speelgoed en sportartikelen. Elk kind behorend tot een minimagezin kreeg 4 strippen van elk € 12,50, dus € 50,00 per kind. Deze actie werd een doorslaand succes! Zo’n 2.449 kinderen uit 1.647 gezinnen kregen de Kidskaart eind november toegestuurd en er werd volop gebruik van gemaakt, het merendeel aan kleding en speelgoed. Er deden 33 winkels aan mee. Meer dan 95% van de verstuurde strippen zijn daadwerkelijk besteed en er kwamen veel positieve berichten op het gemeentehuis binnen.

Vanaf 2015 verandert er nogal wat aan het huidige minimabeleid, omdat overheidsregels bepaalde regelingen uit onze voorzieningen Regelrecht, zoals het kinderextraatje en de ouderenbijdrage, niet meer mogelijk maken. Daar tegenover staat echter meer mogelijkheden voor gemeenten bij andere regelingen. Zo is de 110% van het sociaal minimum losgelaten voor de regelingen die nog wel mogelijk zijn. Dit maakt een herijking van het beleid noodzakelijk, zeker gezien de risico’s van de overgang van (jeugd)zorg en participatiewet naar de gemeenten. Er dient dus een ‘vangnet’ opgezet te worden om mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen, te ondersteunen.

Vooruitlopend op deze herijking voor een integrale aanpak van een sociaal vangnet, is er nu een voorstel aangenomen met betrekking tot de extra middelen voor 2014. Het lijkt er op dat het bedrag voor 2014 575.000 zal bedragen. Hiervan zal 150.000 worden besteed aan de Kidskaart voor 2014 en 191.000 voor tijdelijke uitbreiding van capaciteit bij de Stadsbank om mensen met problematische schulden te helpen. Het restant van 234.000 zal bestemd worden voor subsidie-aanvragen die in behandeling zijn i.h.k.v. armoedebestrijding en voor het beperken van de verwachte tekorten op de bijzondere bijstand.

In de loop van 2014 zal de herijking plaatsvinden om vanaf 2015 een nieuw en integraal beleid vast te stellen, en wat de PvdA betreft op een manier, waarmee Apeldoorn weer tot één van de sociaalste gemeente van Nederland gaat behoren.

Ties Stam

Ties Stam

Mijn naam is Ties Stam en ik was van 2006 tot 2010 raadslid voor de PvdA en tussen 2010 en 2014 vervanger en fractievertegenwoordiger. Sinds 2014 ben ik weer raadslid en sinds 2018 ook fractievoorzitter. De afgelopen jaren heb ik mij namens de PvdA Apeldoorn o.a. in mogen zetten voor een sociaal minimabeleid en voor

Meer over Ties Stam