Door Fokko Spoelstra op 20 januari 2014

Detailhandelsvisie Apeldoorn vastgesteld

Detailhandelsvisie en de Pvda

Op donderdag 16 januari 2014 heeft de Apeldoornse gemeenteraad in grote meerderheid de detailhandelsvisie vastgesteld. En dat is in de ogen van de PvdA Apeldoorn een mooi resultaat, waar ook de nodige PvdA inbreng bij is geweest.

Nu hoor ik velen van u denken. Een visie over winkelen, heeft Apeldoorn dat nodig en verandert de wereld van de detailhandel niet zo snel dat een visie geen enkele zin heeft? Terechte vragen, maar uiteindelijk vindt de PvdA het goed dat er een nieuwe visie is vastgesteld. Zonder visie is er willekeur en mag alles in principe. Dat lijkt mooi voor de burger, maar heeft op langere termijn ook zeer negatieve effecten. Bijvoorbeeld het verdwijnen van de winkel om de hoek.

Tien jaar geleden is door een raadswerkgroep een detailhandelsvisie opgesteld. Ook toen al was detailhandel een thema dat er toe deed en dat leefde niet alleen onder de burgers, maar ook bij raadsleden. Toen is ook de structuur vastgelegd die nog steeds helder overeind staat:

  • het centrum van Apeldoorn vormt de huiskamer van de stad en vormt de kern van de detailhandel in Apeldoorn. Het is de plek voor het fun-shoppen: vermaak en beleving zijn belangrijk.
  • Er is een groot aantal buurt- en wijkwinkelcentra voor de dagelijkse boodschappen. Zo hoeft u, ook als u wat minder mobiel wordt, nooit ver te lopen of fietsen voor de dagelijkse boodschappen. Winkelcentra als De Eglantier, Kayershof en Hart van Zuid zijn gerenoveerd. Winkelcentrum Orden wordt hard aan gewerkt en ook winkelcentrum Anklaar staat op stapel om volledig te worden vernieuwd.
  • Voor grote winkels of voor winkels met grote spullen is de beste plek vaak niet te vinden in de binnenstad of de wijk- en buurt winkelcentra. Vandaar dat er beleid is gemaakt voor deze zogenaamde PDV/GDV winkels (perifere detailhandelsvestigingen en grootschalige detailhandelsvestigingen). Dit type detailhanden willen we bij voorkeur bij elkaar situeren op bijvoorbeeld de Voorwaarts/Omnisport en aan de Europaweg. Het idee daarbij is dat het bij elkaar plaatsen van deze winkels het voor de consument aantrekkelijker maakt om daar te winkelen. Op deze wijze zijn ook zaken als verkeer en parkeren beter te regelen. Het verplaatsen van losstaande grote winkels naar dergelijke clusters blijkt overigens in de praktijk vooral om financiële redenen geen eenvoudige klus.

Begin 2013 is geconstateerd dat de gemeente op basis van deze heldere structuur de nodige nieuwe ontwikkelingen moest afwijzen en dat de afgelopen tien jaar de detailhandel erg is veranderd. Het gaat niet alleen om fysieke winkels, maar ook om verkopen via internet. Waar wil je dat die internetverkopen en het eventueel afhalen van de spullen plaatsvinden? Overal in Apeldoorn of alleen op een bedrijventerrein? Kortom, er was vraag vanuit de markt naar helderheid en het moment was daar om de detailhandelsvisie te actualiseren.

Een eerste voorzet is gemaakt door het college van burgemeester en wethouders, maar door de gemeenteraad werd geconstateerd dat het beter was om als raad zelf kaderstellend aan de slag te gaan met dit belangrijke thema. Een raadswerkgroep is ingesteld onder leiding van ons raadslid Fokko Spoelstra van de PvdA. De werkgroep is gestart met het organiseren van de “de dag van de detailhandel” op 12 juni 2013.  Experts, ondernemers, burgers, wijkraden en anderen gaven aan wat zijn verwachten van de gemeente als het om detailhandel gaat en welke kaders er zouden moeten gelden. De raadswerkgroep heeft op basis daarvan er voor gezorgd dat er een raadsopdracht kwam die de belangrijkste facetten uit deze inbreng meenam. Vervolgens is deze raadsopdracht door de raad vastgesteld en als kader aan het college meegegeven.

Het college (en haar ambtenaren) heeft de hele zomer van 2013 hard gewerkt aan de detailhandelsvisie. Die is na het verschijnen in de inspraak gegaan, waarbij bleek dat vooral oude en nieuwe ondernemers een opvatting hadden over wat goed zou zijn voor Apeldoorn. De opvattingen zijn ook nog eens in een hoorzitting naar voren gebracht en daarna is er uitgebreid in de PMA over gediscussieerd. Dit onder voorzitterschap van Marga Jonkman en met inhoudelijke inbreng van Co van den Berg (overigens: Co is nog nooit zo vaak en door zoveel Apeldoornse ondernemers gebeld: ze weten dus feilloos wie er echt toe doen J).

En tot slot is er aan de hand van een achttal amendementen en moties in de raad van 16 januari 2014 uitgebreid over gesproken. Uiteindelijk is de detailhandelsvisie vastgesteld, waarbij de structuur zoals die ook in de vorige visie zat, weer als uitgangspunt is genomen. Maar, waarin het college nu wel, na overleg met de raad, de vrijheid heeft om maatwerk te leveren. Er is nu helder verwoord welk type internetwinkel waar in de stad mag. Voor de PvdA is dit maatwerk erg belangrijk. Co van den Berg heeft dat in de bespreking van de  gemeenteraad ook heel nadrukkelijk naar voren gebracht. We zien aan de ene kant dat de huidige structuur goed is en ook goed moet blijven. We zien echter ook een aantal initiatieven in de markt die nu niet zouden kunnen op grond van het huidige beleid, maar die wellicht een heel mooie aanvulling voor Apeldoorn kunnen zijn zonder dat de bestaande structuur daar onder lijdt.

We zien ook dat het Meubelplein het al een tijd moeilijk heeft, en dat de ideeën omtrent de Voorwaarts de afgelopen tijd ook aan het veranderen zijn. Halsstarrig vasthouden aan alleen het bestaande is dan geen goede keuze vinden wij. Steeds moet wat ons betreft maatwerk getoetst worden aan de bestaande structuur, niet per sé om de belangen van bestaande ondernemers te beschermen, maar wel om te zorgen dat de Apeldoornse burger kan winkelen in onze fraaie binnenstad en voor de dagelijkse boodschappen bij de supermarkt om de hoek. En af en toe voor de aankoop van grote spullen naar de Voorwaarts of Europaweg. Als dat allemaal niet in de knel komt, kan er wat ons betreft afgeweken worden van het beleid. Maar vanzelfsprekend wel zeer weloverwogen.

Zijn we er als Apeldoorn met een visie op detailhandel? Nee, de binnenstad gaat echt niet bruisen door een visie! De visie geeft wel helderheid aan ondernemers en daarmee ook ruimte voor ondernemerschap. En dat laatste is hard nodig om bijvoorbeeld de binnenstad aantrekkelijk te laten zijn. Natuurlijk is de gemeente verantwoordelijk voor de openbare ruimte en het is mooi dat mede door de inzet van onze wethouder Johan Kruithof de provincie Gelderland 5 miljoen euro beschikbaar stelt voor het verbeteren van de openbare ruimte in de binnenstad.

Als ondernemers voor het investeren in gezamenlijke zaken behoefte hebben aan een ondernemersfonds dan wil de PvdA daar ook bij helpen. Kern is wel dat het initiatief van de ondernemers moet komen. Ook in deze voor iedereen bijzonder lastige tijden. Ondernemen is aan hen die dat het beste kunnen: de ondernemers! Met groen licht voor de detailhandelsvisie ligt de rode loper uit voor hen. Ondernemers pak die kans! En heb je een idee dat afwijkt van de detailhandelsvisie? Spreek de PvdA er op aan!

Fokko Spoelstra

Fokko Spoelstra

    Fokko is geboren op 21 februari 1966 in Vledder (Drenthe) en nu woonachtig in de Indische buurt. Fokko is getrouwd en vader van 3 kinderen. Sinds 1998 is Fokko actief in de Apeldoornse politiek. Eerst als bestuurslid, vervolgens fractievolger, raadslid en wethouder en nogmaals raadslid. Fokko op… Twitter | Linkedin | Facebook  

Meer over Fokko Spoelstra