Door Redactie op 7 juli 2016

De PvdA-fractie in Apeldoorn: Na 2 jaar de balans opmaken

April 2014 trad de huidige fractie aan in de gemeenteraad. In de 26 maanden die we achter ons hebben gelaten is het tijd om eens de balans op te maken. Niet dat we dat tot nu toe niet hebben gedaan hoor. Eens in het half jaar komen we als fractie bijeen in een fractieweekend waarin we ons de spiegel voorhouden van wat we zoal gepresteerd hebben en kijken we vooruit  naar de dingen die wij nog willen bereiken. Wij begrijpen maar al te goed dat de inwoners, en in het bijzonder onze kiezers, willen weten of wij onze verkiezingsbeloftes waarmaken. Daarom proberen wij met grote regelmaat op onze website, in de koerier en tijdens afdelingsvergaderingen onze (politieke) activiteiten en thema’s zo uitgebreid mogelijk te beschrijven en te delen. Maar af en toe hebben we behoefte aan om al die activiteiten eens onder elkaar te zetten. Hieronder volgt een opsomming van concrete acties en resultaten van de afgelopen 26 maanden.

 • Vanaf 2015 is er een nieuwe winkeltijdenverordening, waarin ruimere (ook de zondagen) winkeltijden zijn opgenomen. (Initiatiefvoorstel van PvdA, D66, GroenLinks, VVD en Leefbaar Apeldoorn “Openingstijden winkels” mei 2014)
 • Sinds 1-1-2015 hebben we in Apeldoorn een schoolfonds. (motie “Als de nood het hoogst is..” november 2014)
 • Sinds 1-1-2015 zijn de regels omtrent kwijtschelding gemeentebelastingen voor zelfstandigen gelijk als voor particulieren. (Motie “Gelijke monniken, gelijke kappen” november 2014)
 • In 2015 zijn overbruggingsmaatregelen genomen om te voorkomen dat kinderen dupe worden van de bezuinigingen in de jeugdzorg. (Motie “Kind in bad houden” november 2014)
 • Er zijn extra inspanningen gedaan om loonverlaging en ontslagen in Thuiszorg te voorkomen. (Schriftelijke vragen december 2014 en Actualiteitsvragen februari 2016)
 • Er is meer aandacht gevraagd voor een uitstapprogramma voor prostituees (Schriftelijke vragen januari 2015 en Motie “Switch”, juni 2016)
 • Het college is kritisch bevraagd over de ontwikkelingen rondom de verbouwing van de supermarkt aan de Vlijtseweg ( Schriftelijke vragen, maar 2015)
 • Rondom de Giro d’Italia zijn er verschillende side-events geweest (Motie “Een maatschappelijk verantwoorde Giro d’Italia 2016, maar 2015)
 • Aandacht gevraagd voor het belang van Maatschappelijke Stages (MAS). (Schriftelijke vragen, juni 2015); structurele financiering makelaarsfunctie MAS geregeld.
 • Meer aandacht gevraagd voor de situatie van dak- en thuislozen in Apeldoorn (Schriftelijke vragen, augustus 2015 en Actualiteitsvragen december 2015)
 • Een werkbezoek aan “housing first” in Amsterdam door Marga Jonkman. En vanaf de zomer van 2016 gaat het housing first draaien in Apeldoorn. Juist voor de zogenaamde “stropdassen-daklozen” een goede optie.
 • In 2016 is de tarief voor afvalstoffenheffing gelijk gebleven, ondanks voornemen van College om deze te verhogen. (Motie “Goed gedrag wordt beloond”, november 2015)
 • Aandacht gevraagd om meer mensen met arbeidsbeperking aan een baan te helpen bij de Gemeente. (Motie “Werk bieden naar vermogen”, november 2015)
 • Aandacht gevraagd voor behoud van kwalitatieve aspecten zoals milieu, dierenwelzijn, volksgezondheid ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit ivm nieuw beleid omtrent megastallen (Schriftelijke vragen, december 2015)
 • Aandacht gevraagd voor realisatie van meer studentenhuisvesting en huisvesting voor statushouders (Schriftelijke vragen, december 2015)
 • Het Theehuis in Park en Bos zal in 2016 gerenoveerd worden (Schriftelijke vragen, december 2015)
 • Kritische vragen gesteld aan het College of de richtlijnen voor eigen bijdrage WMO niet lijdt tot zorgmijding  (Schriftelijke vragen, februari 2016 en Motie “Hantering normtarief bij berekening eigen bijdragen”, juni 2016)
 • Aandacht gevraagd voor lobby om de internationale trein door Apeldoorn richting Berlijn te behouden (Schriftelijke vragen, april 2016)
 • College verzocht om met een plan te komen om urgente investeringen aan sportaccommodaties aan te pakken. (Motie “De sport toekomstbestendig”, juni 2016)

Verder hebben wij als fractie diverse moties en amendementen van andere fracties gesteund die in de lijn zijn van onze standpunten. Enkele voorbeelden hiervan zijn motie “Gft-ophaal wintermaanden”, Motie “onterechte boetes rechtgezet”,  Motie “marktgelden”, Motie “Krachtige Citymarketing”. Verder zetten wij in op levendigheid van de stad door (topsport-) evenementen te steunen. De hoogtepunten waren natuurlijk de WK Beach Volleybal in 2015 en de start van de Giro d’Italia dit jaar. Wij hopen volgend jaar nog de Serious Request binnen te halen. Ook belangrijk voor de levendigheid is dat er eindelijk een binnenstadsfonds komt waarin ondernemers zelf invulling gaan geven aan een aantrekkelijke binnenstad.  Ook voor zaken als voorgenomen bestemmingsplanwijzigingen  van Westpoint, Chr. Geurtsweg en De Nieuwe Zweep in Klarenbeek hebben in de afgelopen periode veel aandacht van ons gehad.

Op terrein van de kunst en cultuur zijn de laatste jaren behoorlijke bezuinigingen doorgevoerd. Nu het financieel weer enigszins beter gaat is het tijd om ook deze sector toekomstbestendig te maken. Besluitvorming over een nieuwe cultuurnota voor de periode 2017-2020 zal hier uitkomst moeten bieden. Naast dit hebben wij natuurlijk onze inzet geleverd aan de noodopvang voor vluchtelingen en de besluitvorming voor een AZC.  Om dit in goede banen te lijden zullen wij in de komende periode ons inzetten op de integratie, onderwijs en huisvesting van de statushouders. Nog zo’n 20 maanden en dan zijn er weer verkiezingen. We zijn iets over de helft. Het houdt dan natuurlijk niet op, maar wij zullen met ons huidige fractie tot de verkiezingen nog verder inzetten op meer werkgelegenheid, betaalbaar wonen, een sociaal minimabeleid, betaalbare zorg en op een duurzame economie. Ook zaken als ondergronds brengen van hoogspanningskabels en ondertunneling van Laan van Osseveld zullen de komende tijd aandacht van ons krijgen. Het is teveel om allemaal op te noemen. Het besturen van een stad omvat zo ontzettend veel dossiers, projecten, regelingen, planvorming, uitvoering waarvan een groot deel de aandacht van de gemeenteraad vraagt.

Het is bijna onmogelijk om alle activiteiten en inspanningen op te sommen die de fractie verricht om Apeldoorn socialer, mooier, sterker, duurzamer, kortom beter te maken. Dit overzicht is dan ook verre van compleet, maar geeft toch een indruk van de inspanningen van de fractie. Mocht er behoefte zijn voor meer informatie over deze activiteiten en thema’s, raadpleeg dan onze website en onze facebook pagina. Uiteraard kan je ons ook persoonlijk benaderen voor wat we al hebben verwezenlijkt, maar natuurlijk ook wat u en wij nog willen bereiken.

De fractie van de PvdA Apeldoorn

Redactie

Redactie

De redactie van de website van de PvdA Apeldoorn. Ik wil contact met de PvdA Apeldoorn Contactinformatie vindt u hier.

Meer over Redactie