Door Johan Kruithof op 12 maart 2015

Blog wethouder Johan Kruithof: Over het onderwijs en het regionaal werkbedrijf

Over het Onderwijs in Apeldoorn
Ik wil in deze blog vooral inzoomen op ontwikkelingen in het lokale onderwijs. Allereerst wil ik stilstaan bij het Passend Onderwijs. Vanaf dit schooljaar is het de bedoeling dat alle kinderen, ook zij die tot dat schooljaar gebruik maakten van speciaal onderwijs, op een “gewone”school zitten. Dat geldt voor kinderen met een fysieke beperking en met een zogenaamd rugzakje. Maar ook voor kinderen die wat moeilijker leren of die soms extra druk zijn, zich slecht kunnen concentreren of het moeilijk hebben op school.

De praktijk tot nu toe wijst uit dat het in bijna alle gevallen is gelukt om voor deze groep kinderen een plek in het reguliere onderwijs in Apeldoorn te vinden. Er wordt door het onderwijs uitstekend samen gewerkt juist ook om te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip raken.

Er zijn meer zaken in het onderwijs die van belang zijn momenteel. Apeldoorn ziet het aantal kinderen krimpen. Logisch gevolg is dat er minder scholen nodig zijn. Dat gaat langzaam natuurlijk, maar wel gestaag. Er zijn momenteel nog ruim 70 basisscholen. Maar sommigen daar van zijn angstwekkend gedaald met hun leerlingaantallen. Met name de openbare scholen in Hoenderloo en Ugchelen staan onder grote druk. Zelfstandig in stand houden van die scholen zal niet meer lukken heeft Leerplein 055 ons laten weten. De Gemeenteraad gaat daar binnenkort een besluit over nemen.

Maar daarmee zijn we er nog lang niet. De komende 2 – 5 jaar zullen er meerdere scholen met dat soort teruglopende leerlingenaantallen worden geconfronteerd. Er staan momenteel, bij alle basisscholen opgeteld, ruim 60 lokalen leeg! En iedereen kan zich voorstellen dat wat nu in het basisonderwijs gebeurd vanzelf doorsijpelt naar het voortgezet onderwijs. Ook daar op termijn minder leerlingen.

Daar moeten we oplossingen voor vinden. Verdergaande samenwerking tussen scholen is daarbij noodzakelijk. Sluiten van schoolgebouwen en slim gebruik maken van de ruimte die er bij de verschillende scholen is hoort daar ook bij. Al met al een belangrijke opgave waar de gemeente en de schoolbesturen intensief mee bezig zijn. Het overlegorgaan dat daar over praat en waar de voorstellen voorbereid worden heet de Lokale Educatieve Agenda (het LEA).

Tot slot nog dit. Als wethouder Onderwijs maak ik me zorgen over de radicalisering op scholen. Ik weet niet of en in hoeverre dit ook in Apeldoorn speelt. Ik heb alle schoolbesturen gevraagd mij daar over te informeren.

Het Regionaal Werkbedrijf
Als uitvloeisel van de Participatiewet zal in elke arbeidsmarktregio een zogenaamd werkbedrijf starten. Dat regionale werkbedrijf heeft primair als taak er voor te zorgen dat voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt extra banen worden gerealiseerd. Dat is het gevolg van afspraken tussen werknemers en werkgevers (het Sociaal Akkoord).

In onze arbeidsmarktregio zal dit werkbedrijf, onder voorzitterschap van ondergetekende, op 27 maart in bedrijf gaan. Onder andere Ton Heerts (FNV) en Jetta Klijnsma (staatssecretaris) zullen daar bij zijn!

Johan Kruithof
Wethouder in Apeldoorn namens de PvdA

 

Johan Kruithof

Johan Kruithof

Johan Kruithof is al jaren actief binnen de PvdA. Allereerst als bestuurslid van de afdeling Apeldoorn en vervolgens in de periode 2002 – 2012 als raadslid. Vanaf 2006 was hij vice-voorzitter van de gemeenteraadsfractie en in de periode 2012-2018 wethouder. Tot deze tijd was hij – naast zijn politieke activeiten – mede-eigenaar, bestuurder en senior

Meer over Johan Kruithof